იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

European Energy Efficiency towards Mutually Reinforcing Partnership

with Georgia, Azerbaijan and Ukraine

 

General Information

Project Name: European Energy Efficiency towards Mutually Reinforcing Partnership with Georgia, Azerbaijan and Ukraine

Project acronym: 3E-Partnership

Project ID: 101128576
Project duration: 36 months

Start Date: 01.12.2023
Granting Authority: European Education and Culture Executive Agency (EACEA)

Funding Scheme: Erasmus+ CBHE

Grant amount funded by European Commission: 728 234 Euro

3E-Partnership Project Consortium

Project Coordinator: Business and Technology University (BTU, Georgia)

Partners from European Union
Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven, Belgium)

Politecnico di Milano (POLIMI, Italy)

Universidade da Coruna (UDC, Spain)

Partners from Georgia
Georgian Technical University (GTU)
Iakob Gogebashvili Telavi State University (TESAU)

Energy Efficiency Centre Georgia (EECG)

Partners from Ukraine
Donetsk National Technical University (DONNTU)

Ukrainian State University of Science and Technology (USUST)

Partners from Azerbaijan

ADA University (ADA)

Khazar University (KU)

Associated Partner: Georgian National Energy and Water Supply Regulatory Commission (GNERC, Georgia)

Project goals and objectives:

The global aspirations towards energy efficiency, seeking ways of diversifying energy supplies and producing clean energy are inevitably linked to cross-regional collaboration, knowledge transfer and joint efforts towards a common goal. The current Global Development Agenda as well as the European Commission’s recently adopted REPowerEU Plan firmly underlines the significance of global partnership for sustainable development and a resilient energy system. ‘The European Energy Efficiency towards Mutually Reinforcing Partnership with Georgia, Azerbaijan and Ukraine’ – 3E-Partnership project will contribute to such cooperation and knowledge exchange across regions and institutions.

This project aims at modernizing and empowering higher education institutions in Azerbaijan, Georgia and Ukraine and strengthening their capacities towards energy resilience and cross-regional cooperation.

To achieve set ambitious goal, the 3E-Partnership project will base its scope on two pillars:

       Knowledge generation - Co-designing and piloting Curriculum: Developing and adapting innovative curricula in energy efficiency. Cooperation among engaged HEIs towards development of key competences, using innovative learning approaches, working with the non-academic sector and adapting innovative teaching strategies. Piloting BA and MA courses in Energy efficiency.

       Collaboration and Networking Framework co-creation: Establishing Energy Labs and Green Network in participating HEIs and building mutually reinforcing partnerships among project stakeholders from EU, Azerbaijan, Georgia and Ukraine.

3E-Partnership project implementation will have two major phases: one dedicated to collecting knowledge, analyzing material, conducting verification workshops and online discussions. In addition, this first phase will be full of new knowledge creation: whitepapers, reports and new curriculum design.

Key deliverables of phase I:

ü  Context reviews and reports related to energy efficiency in Azerbaijan, Georgia and Ukraine

ü  Review of European policies, practices, and tools

ü  Validation workshops and series of webinars

ü  Energy Efficiency White Papers (for three countries: Georgia, Azerbaijan, Ukraine)

ü  Energy Efficiency Curriculum design workshops and knowledge exchange activities

ü  Jointly developed and designed curriculum (for BA and MA level students), modernized system of teaching energy efficiency and green partnerships in participating HEIs

ü  Jointly designed seasonal school curriculum (a short-termcourse for future application)

ü  Education and training resource pack (accessible for participants as well as wider audience on project knowledge hub)

The second phase of the project implementation is related to establishing or renewing energy labs and creating a network of labs in Azerbaijan, Georgia and Ukraine.

Key deliverables of phase II:

ü  Established/ enhanced Energy Labs in project participant HEIs from Georgia and Azerbaijan

ü  Enhanced human and infrastructure capacities of the Energy Labs in participating HEIs

ü  Created collaborative platform – Green Network and launched digital hub - collection of updated and context specific knowledge, reports, recommendations, state-of-the-art analysis in the field of energy

Summary of the Work Packages

WP1: Project Management and Coordination

WP2: Co-Create Knowledge in Energy Efficiency

WP3: Co-Design Curriculum in Energy Efficiently

WP4: Mutually Reinforcing Partnerships in Energy Efficiency

WP5: Project Quality Control and Monitoring

WP6: Communication, Dissemination and Outreach

Contact Information:

Project Contact: 3e-partnership@btu.edu.ge

Institutional Contact: ir.specen@tesau.edu.ge

3E-Partnership Project Social Media:

LinkedIn

Facebook

Disclaimer:

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 

,,კვლევის პასუხისმგებლობიანად წარმართვა- კვლევის კეთილსინდისიერება და ეთიკა ქართულ უნივერსიტეტებში” (ETHICS)

პროექტი მიზნად ისახავს

პროექტი ERHICS მიზნად ისახავს მაღალკვალიფიციურ კვლევებსა და მოწინავე აკადემიურ მიდგომებზე ორიენტირებული პრაქტიკის დანერგვით სისტემურად გააუმჯობესოს უნივერსიტეტებისა და კვლევითი ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული კვლევითი საქმიანობა.

მიზნები

 •    კვლევის ეთიკის, კვლევის სანდოობისა და კვლევის კეთილსინდისიერების მექანიზმების დანერგვა როგორც მაღალი დონის აკადემიურ პროგრამებში, ასევე სადოქტორო პროგრამების აკრედიტაციის სტანდარტებში.
 •    გააძლიეროს კვლევის პასუხისმგებლიანად ჩატარების (RCR) სტანდარტები - ეთიკა და კეთილსინდისიერება, რომელიც მხარდაჭერილია შესაბამისი ეროვნული და ინსტიტუციური პოლიტიკითა და პროცესებით, რაც ხელს უწყობს ორიგინალურობის მოკლებული სამეცნიერო ნააშრომების თავიდან აცილებას;

 •    კვლევის სანდოობისა და კეთილსინდისიერი კვლევის პრაქტიკის ფორმალური დანერგვა და ზემოხსენებულ პრინციპებზე დამყარებული კულტურის გაძლიერება. დიდი კვლევითი პროექტებისთვის უნივერსიტეტის მომზადება- Horizon Europe ERC

აქტივობები

 •    პოლიტიკის ცვლილება და სადოქტორო პროგრამების აკრედიტაციის ექსპერტთა უნარების განვითარება;
 •   კვლევის კეთილსინდისირების მოდულის შექმნა /MOOC; 
 •   მკვლევრების და კვლევის მხარდამჭერი [კეთილსინდისიერებაზე პასუხისმგებელი] პერსონალის მომზადება

 •    საუნივერსიტეტო კვლევის კეთილსინდისიერების პოლიტიკის, ეთიკის და რესურსების შემოშავება

 •   კვლევის კეთილსინდისიერების ეთიკის საბჭოს ჩამოყალიბება

 •   მკვლევრებისთვის/დოქტორანტებისთვის ხელშემწყობი გარემოს შექმნისთვის საჭირო აკადემიური მხარდაჭერისა და კეთილსინდისიერი კვლევის სერვისების შექმნა

     საქართველოს უნივერსიტეტებში პასუხისმგებელი სამეცნიერო კომუნიკაციის გაძლიერება. .


პროქტის პარტნიორები

კოორდინატორი 

 •   ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ( საქართველო)

EU Partners ევროპელი პატრნიორები 

 •    ამსტერდამის თავისუფალი უნივერსიტეტი ( ნიდერლანდები)  
 •    ჩარლზის უნივერსიტეტი ( ჩეხეთის რესპუბლიკა) 
 •   მასარიკის უნივერსიტეტი ( ჩეხეთის რესპუბლიკა)

 •   აკადემიური კეთილსინდისირების ევროპული ქსელი ( ჩეხეთის რესპუბლიკა) 

ქართული უმაღლესი საგანმანათლებლო ინსტიტუციები 

 •          ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

     ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეი

     კავკასიის უნივერსიტეტი

     დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი

     შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

     აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

     სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

     იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

     ფონდი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი GIPA

          აპოლონ ქუთათელაძის თბილისის სახელმწიფო  ხელოვნების აკადემია  

  არა აკადემიური პარტნიორები

          საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

     განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

     შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი  

  პროგრამა: ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-3

  პროექტის ნომერი : 101082546

  პროექტის ხანგრძლივობა: 48 თვე (2021 წლის 1თებერვლიდან  2027 წლის 31 იანვრამდე )


 

                                                                                                          

                                

                                 

 

Erasmus+ ინსტიტუციური განვითარების პროექტი

რეგიონალური უნივერსიტეტების როლი რეგიონის განვითრებაში 

RURD

 

პროექტის მთავარი მიზანი:

პროექტის მიზანია, ევროკავშირის პარტნიორებთან თანამშრომლობით საქართველოს რეგიონალური უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების როლის გაზრდა რეგიონების განვითარებაში, მათი მისიისა და სტრატეგიული განვითარების გეგმის მოდერნიზება, ასევე უნივერსიტეტებსა და ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებს შორის თანამშრომლობის გაძლიერება, თითოეული რეგიონის სპეციფიკის გათვალისწინებით.

 

პროექტის მიზნები:

 • SWOT ანალიზი რეგიონალურ უნივერსიტეტებში

 • სატრენინგო მასალები უნივერსიტეტებისთვის

 • ევროკავშრის უნივერსიტეტების გამოცდილების გაზიარება

 • საჭიროებების ანალიზი

 • რექტორთა კონფერენციის შექმნა

 • სატრენინგო მასალები და ტრენინგები უმაღლესი დაწესებულებების ადმინისტრაციისათვის და ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის

 • უნივერსიტეტების განახლებული მისია და სტრატეგია

 • უმაღლესი დაწესებულებებისთვის და ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის პროფესიული განვითერების LLL კურსები 

 • პროექტის ვებ გვერდი, კონფერენცია 

 

პარტნიორები

 

ქართველი პარტნიორები: 9 რეგიონალური უნივერსიტეტი 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  www.atsu.edu.ge  (კოორდინატორი)

ქუთაისის უნივერსიტეტი www.unik.edu.ge/

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი www.bsu.edu.ge

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია  www.bsma.edu.ge

ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი  www.batu.edu.ge

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი  www.zssu.ge

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი  www.gu.edu.ge

იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი www.tesau.edu.ge

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  www.sjuniedu.ge

კავკასიის უნივერსიტეტი www.cu.edu.ge

 

ევროკავშირის პარტნიორები:

სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტი (ესპანეთი)  www.usc.gal

FH JOANNEUM გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი (ავსტრია) www.fh-joanneum.at

მასარიკის უნივერსიტეტი (ჩეხეთის რესპუბლიკა) www.muni.cz

ვიტაუტას მაგნუს უნივერსიტეტი (ლიეტუვა) www.vdu.lt

 

სამთავრობო პარტნიორები:     

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის ამინისტრო www.mes.gov.ge

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი www.eqe.ge

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის, ეწვიეთ http://rurd.atsu.edu.ge/

https://www.facebook.com/Role-of-Universities-in-the-Regional-Development-RURD-106946334525586/?ref=page_internal 

პროექტი 561547-EPP-1-2015-1-IL-EPPKA2-CBHE-JP "უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის პროგრამების შემუშავება მოწყვლადი ჯგუფებისა და რეგიონებისათვის" (DARE), „Developing programs for Access of disadvantaged groups of people and Regions to higher Education“  - DARE. 561547-EPP-1-2015-1-IL-EPPKA2-CBHE-JP (2015-2951/001-001)  პროექტი ითვალისწინებს ეროვნული და ეთნიკური უმცირესობისთვის და სწავლის პრობლემების მქონე სტუდენტებისთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნას უნივერსიტეტში. პროექტის  ხანგრძლივობაა 3 წელი: 2015 წლის 15 ოქტომბრიდან 2018 წლის 14 ოქტომბრამდე, პროექტის კოორდინატორი უნივერსიეტია ჰაიფას უნივერსიტეტი, ისრაელი. პროექტის ევროპელი პარტნიორები არიან ბრიტანეთი, ჩეხეთი, ესპანეთი, ლიტვა და  რუმინეთი.

მის ფარგლებში უამრავი სასიკეთო რამ გაკეთდა. ერთი წლის მანძილზე უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და მოავალ სტუდენტებს უფასოდ ვასწავლიდით ქართულ ენასა და ლიტერატურას, უნარებსა და მათემატიკას, უცხო ენას ( რუსულსა და ინგლისურს). უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალისთვის შეთავაზებული იქნა ტრენინგ კურსები, რომლებმაც მათი ცნობიერება აამაღლა, ამ მიმართულებით არსებული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები დაანახვათ. პერიოდულად ტარდება სტუდენტთა გამოკითხვები, რისი მეშვეობითაც ვიგებთ ეროვნული და ეთნიკური წარმომადგენელი სტუდენტების საჭიროების შესახებ და ვცდილობთ შევუქმნათ შესაბამისი გარემო სწავლისათვის. ერთ -ერთი ასეთი ნაბიჯი ნახევრად ელექტრონული კურსების მომზადება და შეთავაზებაა. კურსების შექმნა გამოწვეულია იმით, რომ ზოგიერთი სტუდენტი მუშაობს იმისათვის რომ სწავლის გადასახადი გადაიხადოს, ზოგი გარკვეული ობიექტური მიზეზების გამო ვერ ახერხებს ლექციებზე მუდმივად სიარულს, ზოგს კი არ ჰყოფნის ლექციის ერთხელ მოსმენა და ურჩევია სახლში ხელმეორედ მოუსმინოს ლექციის ვიდეო ჩანაწერს და ამით გაიადვილოს სწავლის პროცესი. პროექტის ფარგლებში სწორედ ამ მიზნით იქმნება რამოდენიმე ელექტრონული კურსი და ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენებს შეეძლებათ 2018 წლის გაზაფხულის სემესტრიდან ისარგებლონ ამ სერვისით.

პროექტის  ხანგრძლივობაა 3 წელი: 2015 წლის 15 ოქტომბრიდან 2018 წლის 14 ოქტომბრამდე, პროექტის კოორდინატორი უნივერსიეტია ჰაიფას უნივერსიტეტი, ისრაელი.

https://dare.erasmus-plus.org.il/#cm_submenu_1

 

UNISON

პროექტის 573555-EPP-1-2016-ESEPPKA2-CBHEJP სახელწოდებაა  "უნივერსიტეტსა და საწარმოს შორის ურთიერთობა შვილობილი კომპანიების ქსელის მეშვეობით (UNISON) . პროექტის ხანგრძლივობაა 3 წელი: 2016 წლის 15 ოქტომბრიდან   2019 წლის 14 ოქტომბრამდე. პროექის კოორდინატორია სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიეტი ესპანეთი. მისი ევროპელი პარნიორები არიან: გერმანია და პოტუგალია. პროექტში ჩართულები არიან ჩინეთის უნივერსიტეტები.

ეს პროექტი მეტად უნიკალურ შესაძლებობებს სთავაზობს ჩვენი უნივერსიტეტის თანამშრომლებს. პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს უნივერსიტეტსა და საწარმოებს შორის ურთიერთობებს შვილობილი კომპანიების ქსელების მეშვეობით. პროექტის კოორდინატორია ესპანეთის, სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტი. სხვა ევროპელი პარტნიორები არიან გერმანიისა და პორტუგალიის უნივერსიტეტები. სწორედ ამ უნივერსიტეტების გამოცდილების გაზიარებით და საქართველოს რეალობაზე დაყრდნობით დაიგეგმა უნივერსიტეტში სპეციალური ადგილის გამოყოფა და მისი მატერიალურ- ტექნიკური ბაზით აღჭურვა. უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და აკადამიურ პერსონალს შეეძლება გამოიყენონ აქ არსებული ლაბორატორიები, ტექნიკური აღჭურვილობა და თავისი სამეცნიერო ინტერესების მიხედვით შექმნან ისეთი პროდუქცია, რომლის კომერციალიზაციასაც მოახდენენ. უნივერსიტეტი მათ გაუწევთ იურიდიულ კონსულტაციებს, შესთავაზებს ისეთ ტრენინგებს, რაც გაზრდის მათ სამეწარმეო უნარ-ჩვევებსაც და ადგილობრივ ბაზარზე კონკურენტუნარიანებს გახდის. დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ პროექტის ვებგვერდი: http://unison.cesga.es/en/  

 

PRINTeL

პროექტი 585760-EPP-1-2017-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP „ცვლილება საკლასო ოთახში: ინოვაციური სწავლებისა და სწავლის ხელშეწყობა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში სტუდენტის სწავლის გამოცდილების გაღრმავების მიზნით“ ( PRINTEL) პროექტის კოორდინატორია ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პროექტის ევროპელი პარტნიორები არიან : ესპანეთი, პორტუგალია,  ბელგია, შვედეთი და  ავსტრია. პროექტის ხანგრძლივობაა 3 წელი- 2017 წლის 15 ოქტომბრიდან 2020 წლის 14 ოქტომბრამდე.

 პროექტი ეხება სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანერგვას უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტში უნდა ჩამოყალიბდეს აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის განვითარებს ცენტრი. პროექტი ხელს შეუწყობს ინფრასტრუქტურის მოდერნიზებასა და ინოვაციების მომზადებას. მოხდება სწავლებისა და სწავლის ვირტუალური ასპექტების შემოტანა, რაც მიზნად ისახავს  განათლების სხვადასხვა რესურსების გამოყენებას და ახალი ტექნოლოგიების გაძლიერებას. 

რატომ პრინტელი?

იხილეთ პროექტის ოფიციალური ვებგვერდი

https://www.printel.am/uploads/page/pdf_en/PRINTeL%20Leaflet_Final.pdf

PRINTeL Newsletter N6

https://printel.am/uploads/page/pdfs/PRINTeL%20e-Newsletter-1.pdf

https://www.facebook.com/printel.tesau

https://www.facebook.com/ErasmusPlusPRINTeL/

https://printel.am/uploads/page/pdfs/PRINTeL%20e-Newsletter_2.pdf

http://tesau.edu.ge/files/uploads/files1/PRINTeL.pdf

http://printel.am/uploads/page/pdfs/PRINTeL%20e-Newsletter_6_.pdf?fbclid=IwAR3U_h1wh46pUqkMENiFXWC8gYc96XFXFi8xFzUg3imLTgNs4UxQ_Bs1Kek

Erasmus + KA2 "Raising Research Capacity of Georgian HEIs through Developing R&D Units (HERD)"

პროექტის სახელწოდებაა „საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების კვლევითი შესაძლებლობების ამაღლება კვლევისა და განვითარების ერთეულების განვითარების გზით“, რომლის მიზანია კვლევითი შესაძლებლობების განვითარება უმაღლესი განათლების სფეროში. პროექტის მიზნებია:

·         ერთობლივი კვლევით პლატფორმის შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს კვლევითი აქტივობების დაგეგმვას, განხორციელებასა და შეფასებას მიზნობრივ უნივერსიტეტებში.

·         ქართული ონლაინ კვლევითი პორტალის შექმნა, რომელიც გამოაქვეყნებს თანამედროვე ინფორმაციას საქართველოში არსებული აკადემიური ინსტიტუტების აქტივობების, ადამიანური რესურსების და ინფრასტრუქტურის შესახებ.

·         უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული პერსონალის კვლევის მენეჯმენტისა და მონაცემთა ანალიზის უნარების გაუმჯობესება მაღალი ხარისხის კვლევის მენეჯმენტის, ინსტიტუციური კვლევითი მონაცემების ანალიზის, შემდგომი პროგნოზირებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დაფუძნების მიზნით.

·         მიზნობრივი უნივერსიტეტების შესაძლებლობების გაზრდა კვლევითი გადასვლისა და უნივერსიტეტისა და ინდუსტრიის თანამშრომლობის გზით.

პროექტის პარტნიორები „პროგრამის ქვეყნებიდან“: 1. დრედენის ტექნიკური უნივერსიტეტი – გერმანია 2. კლერმონ აუერნეს უნივერსიტეტი – საფრანგეთი 3. სოფია ანტიპოლისის უნივერსიტეტი – საფრანგეთი.

 პარტნიორები საქართველოდან: 1. ი. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (HERD პროექტის კოორდინატორი) 2. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 3. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 4. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 5. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 6. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 7. ი. გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 8. ვ. სარაჯიშვილის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია 9. კავკასიის უნივერსიტეტი 10. დავით ტვილდიანის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 11. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 12. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA) 13. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 14. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 15. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 16. საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო (GITA) 17. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი

http://herd.tsu.ge/

სწავლების ოპტიმიზაცია და აკადემიური ინკლუზია დისტანციური სწავლისა და სწავლების გამოყენებით (LoveDistance) 

პროექტის მიზანია გააძლიეროს დისტანციური სწავლებისთვის საჭირო პროცედურები და მექანიზმები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, რათა არსებულ პროგრამებზე სტუდენტების ჩართულობა გაიზარდოს. ზრდა. 

პროექტის სპეციფიკური მიზნები: ევროპული გამოცდილების გაზიარება დისტანციური სწავლების პრაქტიკასთან მიმართებაში; ხელი შეუწყოს პარტნიორი უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურულ მომზადებას, რომელიც საჭიროა სწავლების დისტანციურად წარმართვისთვის; პარტნიორი უნივერსიტეტების აკადემიური პერსონალის გადამზადება უშუალოდ დისტანციური სწავლების მიმართულებით; მოამზადოს პარტნიორი უნივერსიტეტების ადმინისტრაციული თანამშრომელები, რომლებიც მოგვიანებით დახმარებას აღმოუჩენე ნაკადემიურ თანამშრომლებს; გაზარდოს ცნობადობა დისტანციურ სწავლებასა და მის სიკეთეებზე პროექტის სამიზნე ჯგუფებში (სტუდენტები ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების ჯგუფებიდან; რეგიონებში მცხოვრები და სრულ ან ნახევარ განაკვეთზე დასაქმებული სტუდენტები). 

პროექტის კოორდინატორია პორტოს ტექნოლოგიური ინსტიტუტი.

https://lovedistance.eu/?lang=geo&fbclid=IwAR2HFfE8OnSzAvCSvkElqLPhtEZMQyOgrI3gjhQPzjr_0dy595GrPTQjFqI

 

ESTA

 

logo.jpg

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მასწავლებლების განათლება ყველასათვის
 ESTA – Educating Science teachers for all“ - 609719-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP (2020-2023)

პროექტი ESTA თესაუს განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაზაზე განხორციელდება 2020 წლიდან 2023 წლამდე და მიზნად ისახავს:

რეგიონის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მოქმედ მასწავლებელთა  პროფესიულ ზრდას;

მასწავლებლის მომზადების პროგრამის სტუდენტების შესაბამისი საპილოტე  კურსების საშუალებით გადამზადებას

პროექტის განხორციელების ძირითადი ეტაპები

პარტნიორი ქვეყნების უნივერსიტეტების გამოცდილების, მეთოდების და მასალების გაზიარება.

მასწავლებელთა სწავლების მეთოდების, ინსტრუმენტებისა და მასალის ადაპტირება და შემდგომი განვითარება მრავალფეროვნების ადგილობრივ კონტექსტში CLIL მოდელის და სამოქმედო კვლევის გამოყენებით.

მრავალფეროვანი სამეცნიერო კლასებისათვის სწავლა-სწავლების რესურსების შემუშავება და დანერგვა

პროექტის კოორდინატორია ლუდვიგსბურგის უნივერსიტეტი, ხოლო პარტნიორები არიან: იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ლიმერიკის(ირლანდია),  სარაევოსა და მოსტარის (ბოსნია ჰერცოგოვინა) უნივერსიტეტები, ასევე ფილიპინების წარმომადგენელი უნივერსიტეტები

პროექტის ბმულები:

https://esta-project.eu/

Georgia ESTA Community - https://www.facebook.com/groups/764030350800443/


HERIPRENEURSHIP Establishing partnerships and create investment opportunities in tourism, cultural and creative industries at UNESCO areas

(BSB 831-HERIPRENEURSHIP)_,,გრძელვადიანი პარტნიორობის ჩამოყალიბება იუნესკოს სიაში შემავალი ძეგლების კულტურული მემკვიდრეობის პირობების გაუმჯობესების მიზნით და ახალი საინვესტიციო შესაძლებლობების შექმნა ტურიზმის სფეროსა და კულტურულ და კრეატიულ ინდუსტრიაში შავი ზღვის აუზის ტერიტორიაზე“

http://heripreneurship.eu/?fbclid=IwAR2_HiuF0NNp6q3iF5bFr1a05LukOu__qm8DFO6eP8nWnqHU--kdJbzzg3A

საინფორმაციო ბიულეტენი #1

საინფორმაციო ბიულეტენი #2

საინფორმაციო ბიულეტენი #3

საინფორმაციო ბიულეტენი #4

საინფორმაციო ბიულეტენი #5

პროექტით შერჩეული 10 ძეგლი

 1. ქვევრი
 2. მცხეთა
 3. სვეტიცხოველი
 4. სამთავრო
 5. ჯვარი
 6. ერეკლე მეფე
 7. ბატონის ციხე
 8. შუამთა
 9. ქართული პოლიფონია
 10. თელავის მუზეუმი

ინფორმაცია პროექტის შესახებ

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ერაზმუს + ის მხარდაჭერით ხორციელდება პროექტი „ინოვაციები კურიკულუმში სოციალური ჩართულობის მხარდასაჭერად“ (Curriculum Innovation for Social Inclusion (CISI). პროექტის განხორცილებას კოორდინაციას უწევს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე არსებული შშმ პირთა საკითხების კვლევის ცენტრი. პროექტის ძირითადი მიზანია, სკოლებში ინკლუზიური განათლების ხარისხის გაუმჯობესების გზით, ხელი შეუწყოს შშმ პირთა სოციალურ ჩართულობას.

პროექტში ჩართულია შემდეგი ორგანიზაციები:  

·         ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ)

·          ბათუმის   შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

·         იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

·         აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტ

·         საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

·         განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი (EDEC)

·         მარიანი

·         მოძრაობა ხელმისაწვდომი გარემო ყველასათვის  (MAEE )

·         Transilvania University of Brașov UTBv

·         Univerzita Palackeho v Olomouc (PUO)

·         UNIVERSITY OF WARSAW, UW

·         Philipps-Universität Marburg, UMR

 

პროექტის შედეგად განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე დაინერგება 3 ახალი კურსი, რომელიც მომავალ პედაგოგებს უზრუნველყოფს  სხვადასხვა დარღვევის მქონე მოსწავლეებთან მუშაობისთვის საჭირო ცოდნით და უნარებით.

http://www.cisi.tsu.ge/

ინფორმაცია პროექტის შესახებ

E-PSY ფსიქოლოგიური კონსულტაციის ცენტრების შექმნა სტუდენტებისთვის საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში E-PSY (617980-EPP-1-2020-1-GE-EPPKA2-CBHE-SP)
E-PSY პროექტის (განხორციელების პერიოდი – 2021-2023 წწ.) ზოგადი მიზანია სტუდენტებისთვის სოციალური და ფსიქოლოგიური დახმარების გაწევა საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში ფსიქოლოგიური კონსულტაციების ცენტრების შექმნის გზით. ზოგადი მიზნიდან გამომდინარეობს ხუთი კონკრეტული მიზანი:
    1. ფსიქოლოგიური ცენტრების შექმნა სტუდენტებისთვის პარტნიორ უმაღლეს სასწავლებლებში;
    2. პერსონალის მომზადება და გადამზადება;
    3. რეკომენდაციებისა  და საკანონმდებლო დოკუმენტაციების შემუშავება;
    4. ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ სტუდენტებისა და, საერთოდ, ფართო აუდიტორიის ცნობიერების ამაღლება;
    5. საქართველოს უნივერსიტეტების ფსიქოლოგიური კონსულტაციის ცენტრების ასოციაციის შექმნა.
    პროექტის განხორციელების პერიოდში, პროექტით გათვალისწინებული აქტივობების შედეგად, პარტნიორ უმაღლეს სასწავლებლებში და, შესაბამისად, მათი განთავსების რეგიონებში (შიდა ქართლში, კახეთში, იმერეთში, სამეგრელოში, აჭარაში, სამცხე-ჯავახეთში) გაიზრდება არა მხოლოდ სტუდენტთა, აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის, არამედ უფრო ფართო აუდიტორიის  ინფორმირებულობა ფსიქოლოგიური მხარდაჭერისა და კონსულტაციის მნიშვნელობის შესახებ (ჩატარდება საინფორმაციო კამპანიები, პრესაში გამოქვეყნდება მასალები, დაიბეჭდება ფლაერები, შეიქმნება ვებგვერდი და ა.შ.).
  ფსიქოლოგიური კონსულტაციის ცენტრების დაფუძნებით, პროექტში მონაწილე უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტები მიიღებენ ფსიქოლოგიურ კონსულტაციასა და დახმარებას მათი მოთხოვნის შესაბამისად. ამ დახმარებას მათ გაუწევენ ფსიქოლოგები, რომლებიც სპეციალიზირებულ ტრენინგებს გაივლიან ბიდგოშისა და ბრაშოვის უნივერსიტეტებში, მონაწილეობას მიიღებენ ქართველი და ევროპელი სპეციალისტების მიერ ორგანიზებულ ვორქშოფებსა და სემინარებში. ასევე, შემუშავდება რეკომენდაციები და საკანონმდებლო დოკუმენტაცია, შეიქმნება უნივერსიტეტების ფსიქოლოგიური კონსულტაციის ცენტრების ასოციაცია, რაც ხელს შეუწყობს პროექტის შედეგების მდგრადობასა და მის სიცოცხლისუნარიანობას.

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (პროექტის კოორდინატორი) https://www.sou.edu.ge

ბიდგოშჩის ეკონომიკის უნივერსიტეტი  http://www.cwz.wsg.byd.pl/en

ტრანსილვანიის ბრასოვის უნივერსიტეტი https://www.unitbv.ro/en/

ადამიანის უნარების გაძლიერების სტრატეგიული ცენტრი http://www.stepseurope.it/
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  https://www.bsu.edu.ge/
სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი https://sjuni.edu.ge/

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი  https://www.gu.edu.ge

ქუთაისის უნივერსიტეტი https://unik.edu.ge/

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი  http://www.zssu.ge/zssu2/

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი http://tesau.edu.ge/

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო  http://mes.gov.ge/

შპს თბილისის ფიზიკური ჯანდაცვის კრიზისული ინტერვენციის სამსახური  https://www.facebook.com/tbilisikis/

კავკასიის უნივერსიტეტი https://cu.edu.ge

ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  https://tsu.ge/

"Common borders. Common solutions."

''Jointly preparing the conditions in the agricultural and connected sectors in the BSB area for the digital transformation''

Developing and implementing a replicable and transferable model for preparing the conditions for ensuring the digital transformation in agriculture in the Black Sea Basin area.

The project will improve the capacities of the farming community, academia, public institutions, industry actors and entrepreneurs for cross-border trade opportunities in order to meet the common territorial challenges related to the lagging behind in the modernisation in the agricultural and connected sectors.

 

Smart Farming represents the application of modern Information and Communication Technologies (ICT) into agriculture, leading to what can be called a Third Green Revolution.

Following the plant breeding and genetics revolutions, this Third Green Revolution is taking over the agricultural world based upon the combined application of ICT solutions such as precision equipment, the Internet of Things (IoT), sensors and actuators, geo-positioning systems, Big Data, Unmanned Aerial Vehicles (UAVs, drones), robotics, etc.

The Project supports sweeping away some of the main BSB countries demerits related to the upcoming digital transformation, boosting entrepreneurship with a well-planned and relevant activities to a number of challenges and opportunities arising from the main territorial running processes in three dimensions.

What are those 3 dimensions?

The project answers the immediate and unmet need for a significant change in the existing conditions in all Black Sea Basin countries related to the surge of the digital transformation in agriculture and connected sectors worldwide that also affect deeply the area. The digitisation of the agricultural sector requires transition from traditional cultivation to modern methods by way of new technologies and the project answers the main territorial challenges in three dimensions:

1. The first dimension is related to the consistent external and internal pressure for improving the conditions for modernisation the agriculture and connected sectors in the area as the economic structure in the BSB eligible area still shows overall a larger share of agricultural and industrial sectors.

 

2. The second dimension is related to the challenges afore the main driver of economy and local people welfare – the SMEs in the region. SMEs play an important role as key engines for economic growth in the area. There is still potential for growth, in particular in the Eastern part of the Basin.

 

3. The third dimension is answering the socio-economic challenges in the area – the brain and skill drain and the brain waste, the migration flows, the regional disparities related to urbanisation and the seasonal increase of activities in coastal zones that puts additional strain on local infrastructure and the environment.

 

What is the project approach?

The project applies a combination of innovative methods for deploying the planned change towards a model for improving the conditions the digital transformation for modernization in the agriculture and the connected sectors in the BSB eligible area countries.

Project Partners:

 

The lead partner organization is Pieriki Anaptixiaki S.A._O.L.A. Local Development Agency, Ellada.

Member institutions are from BSB 6 partner countries such as:

Business Agency Association, Bulgaria,

Fund “Investment Support Center”- Armenia,

"Dunarea de Jos" University of Galati (UDJG) Romania,

Iakob Gogebashvili Telavi State University, Georgia,

Business Advisory Center, Moldova.

 

The main objective of the project is to develop and implement a highly replicable and transferable

model for preparing the conditions for ensuring the digital transformation in agriculture and connected

sectors in the area - a process intensively unfold across the world. It encompasses actions to be

deployed in 6 partner countries with partial outputs to be made accessible for 2 more countries. It will

contribute to foster a significant change in the preparedness of the agricultural and connected sectors in

the BSB area for the digital transformation, improving the capacities of the farming community,

academia, public institutions, industry actors and entrepreneurs for cross-border trade opportunities in

order to meet the common territorial challenges related to the lagging behind in the modernisation in

the agricultural and connected sectors. It supports sweeping away some of the main Black sea basin

countries demerits related to the upcoming digital transformation, boosting entrepreneurship with a

well-planned and relevant activities to a number of challenges and opportunities arising from the main

territorial running processes in three dimensions. The first dimension is related to the support for

changing the conditions for the modernization of the agriculture and connected sectors in the area as

smart digital farming is listed as the highest-ranking technology opportunity in terms of its expected

positive impact. The second dimension is related to the challenges before the main driver of economy

and local people welfare – the SMEs in the region. The project ensures a sustainable territory for further

supporting the knowledge and ventures exchanges between the countries at different levels of

deployment of the innovative SMEs’ ecosystems. The third dimension is answering the socio-economic

challenges in the area – the brain and skill drain and the brain waste, the migration flows, the regional

disparities related to urbanization and rural areas depopulation. The project also reacts to the

depopulation and ageing processes and the unplanned migration pressure unfolding opportunities for

the usage of ICT skills and competencies even in the most underdeveloped areas in the BSB area. The

project complies fully with the principles of environmental sustainability and ensures stable conditions

for their observance in the BSB area. Farmland expansion is responsible for over 90 percent of global

deforestation and degradation, while agriculture, forestry and other land uses contribute up to 24

percent of global greenhouse gas emissions. Farming’s use of natural resources is having a major impact

on the environment and the Earth’s ability to regenerate and replenish those resources. The project

applies the quadruple helix approach in dealing with target groups and stakeholders and also envisages

measures to inform the wider public and support and foster the digital transformation in the agriculture

and connected sectors in the BSB countries. Local authorities will be supported to collaborate locally

 

with neighbouring authorities, local farmers and the local community, as well as with private sector

firms, universities, social enterprises and third sector experts to make the local economy better and

more competitive and uplift the quality of life of local people. The project supports the principles of

democratic governance of the regions, that is driven by the public welfare of all society layers. The

project enlarges the access to the drivers of welfare of today - the modern ICT technologies and

application, opening the doors for people from even the poorest villages to the endless opportunities of

the digital world through the accessible multi-languages platform that will serve as a free and

comprehensible pool of new knowledge. Gender issues cut across virtually all aspects of agriculture. In

BSB area countries women constitute a large portion of the economically active population engaged in

agriculture, both as farmers and as farm workers. They often face obstacles in other position than the

lowest jobs with lowest wages, to formal employment, and to training and support services. The ICT

technologies are very positive in terms of the gender dimension of agriculture development, as they give

women the opportunity to start own business, to get liberated from the dependance on physical force

or endurance when competing with men, to get access to new jobs and new forms of training especially

in the distanced rural areas. The project creates better conditions for women in the BSB area, as it

supports the digital transformation in agriculture and help local women benefit from the opportunities

the smart technologies and IoT create as a driver for entrepreneurship in ICT technologies in farming,

and as drivers for modernisation in farms.

Brochure_bsb908.pdf

BSB908_Liflet

BSB908_Newsletter_01.pdf

BSB908_Newsletter_02.pdf

BSB908_Newsletter_03 (2).pdf

 
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.