ელექტრონული წიგნების ბაზა (oxford university)

განათლება - https://oxford.universitypressscholarship.com/browse?t=OSO:education

ლინგვისტიკა - https://oxford.universitypressscholarship.com/browse?t=OSO:linguistics

გარემოს დაცვითი მიმართულება, ეკოლოგია -https://oxford.universitypressscholarship.com/browse?t=OSO:environmentalScience

 
 

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.