იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

საბაკალავრო პროგრამა - ინგლისური ფილოლოგია 

  • ესსე ინგლისურ ენაზე – 4 ECTS კრედიტი
  • დარგობრივი ინგლისური (ტურიზმის ენა)  – 4 ECTS კრედიტი
  • დარგობრივი ინგლისური (ბიზნესის ენა) – 4 ECTS კრედიტი
  • ინგლისური ენა 4 (B2.1) – 6 ECTS კრედიტი
  • ინგლისური ენა 5 (B2.2 +FCE) – 6  ECTS კრედიტი

Faculty of Education Sciences

(Integrated BA and MA)

  • ESP Teaching Methodology - 5 Credits
  • Teacher’s Portfolio and reflection – 3 Credits
  • Academic Writing - 5 Credits - 5 Credits
  • Intercultural Education - 5 Credits

Faculty of Social Sciences, Business and Law

BA Optional courses:

Macroeconomics – 5 Credits

Microeconomics - 5 Credits

Project Management - 5 Credits

Entrepreneurship - 5 Credits

Basics of Management - 5 Credits

Time Management - 5 Credits

ESP English for Tourism - 5 Credits

ESP English for Law - 5 Credits


Viticulture and Oenology (MA)

N

Course code

learning course

prerequisite

Credit

1

AGS2VWVSM

ვენახის ნიადაგის მართვა

Soil management in vineyard

No

4

2

AGS2VWA

ამპელოგრაფია

Ampelograpgy

No

5

3

AGS2VWNTV

თანამედროვე ტენდენციები მევენახეობაში

Modern trends in viticulture

No

5

4

AGS2VWNTW

თანამედროვე ტენდენციები მეღვინეობაში

Modern trends in winemaking

No

5

5

AGS2VWTSW

სპეციალური ღვინოების ტექნოლოგია

Technologies of special wines

No

5

6

AGS2VWWVW

მსოფლიო მევენახეობა- მეღვინეობა

World viticulture - winemaking

No

5

7

AGS2VWBSAGW

ყურძნისა და ღვინის სენსორული ანალიზი

Sensory analysis of grapes and wine

No

4

8

AGS2VWECH

ენოქიმია

Enochemistry

No

5

9

AGS2VWTQTGW

ქართული ტრადიციული ღვინოების ტექნოლოგია და ქვევრი

Technology of traditional Georgian wines and qvevri

No

4

10

AGS2VWRMRDW

კვლევის მეთოდები და კვლევის დიზაინი მეღვინეობაში

Research methods and research design in winemaking

No

5

11

AGS2 NTWM

ახალი ტენდენციები ღვინის მიკრობიოლოგიაში

New trends in wine microbiology

No

5

12

AGS2VWPV

პრაქტიკა მევენახეობაში

Practice in Viticulture

No

5

13

AGS2VWPW

პრაქტიკა მეღვინეობაში

Practice in winemaking

No

5

14

AGS2VWCHA

სოფლის მეურნეობის ქიმიზაცია

Chemization of agriculture

No

5

15

AGS2VWTSW

Technology of Sparkling Winemaking შუშხუნა ღვინის წარმოების ტექნოლოგია

No

5

16

AGS2VWTHADGO

ყურძნისეული წარმოშობის მაღალალკოჰოლური სასმელების ტექნოლოგია

Technology of high-alcohol drinks of grape origin

No

5

17

AGS2VWTEWF

Winery machinery and equipment

 ღვინის საწარმოთა ტექნოლოგიური მოწყობილობები

No

5

 

 

 

Agronomy (BA)

N

Course code

learning course

prerequisite

Credit

1

AGS1AAWBSS

Agriculture with the Basics of Soil studies

მიწათმოქმედება ნიადაგმცოდნეობის საფუძვლებით

 

4

2

AGS1AACH

აგროქიმია

Agrochemistry

 

5

3

AGS1APG

Plant Science მემცენარეობა

 

4

4

AGS1ASF

Fertilization systems განოყიერების სისტემები

 

4

5

AGS1ALP

Practical work

(for agronomists) სასწავლო პრაქტიკა (აგრონომებისთვის)

 

5

6

AGS1AATV

მევენახეობის

აგროტექნოლოგია

Agrotechnology in viticulture

 

5

7

AGS1A

ამპელოგრაფია

Ampelography

 

5

 

Food Technology (BA)

N

Course code

learning course

prerequisite

Credit

1

AGS1FTWTIP

ღვინის ტექნოლოგია I ნაწილი

Wine technology part I

 

5

2

AGS1FTWTIIP

ღვინის ტექნოლოგია II

Wine technology part II

AGS1FTWTIP ღვინის ტექნოლოგია I ნაწილი

5

3

AGS1FTBT

ბრენდის ტექნოლოგია

Technology of brand

 

5

4

AGS1FTTDWI

Winery machinery and equipment ღვინის საწარმოთა ტექნოლოგიური მოწყობილებები

 

3

5

AGS1FTBWT

Basics of Wine Tasting ღვინის დეგუსტაციის საფუძვლები

 

4

6

AGS1FTTPLV-S

Production technology of liquor and spirits ლიქიორ-არყის წარმოების ტექნოლოგია

 

5

 

 
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.