თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

 IMechE Journals https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/IMEchE - მექანიკური ინჟინერია (გამომცემლობა SAGE)

  • სტატიები 1847 წლიდან დღემდე.
  • ყოველი 18 სახელწოდებიდან 17 შედის Thomson Reuters Journal-ის ცირიტებულ სტატიათა რიცხვში.
  • ყველა ჟურნალი ინდექსირებულია გამომცემლობა SCOPUS-ში
 
 

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.