თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

SAGE Journals (http://journals.sagepub.com/) - Humanitarian, Technologies of Social Sciences, Business and the field of medicine. 

  • Scientific articles with increasing statistics 
  • 65% of SAGE journals are presented in the list of cited journals of Thomson Reuters Journal  2010 (JCR).
 
 

2023 © 2016 © All rights reserved