თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის
HEINONLINE სამართლის მონაცემთა ბაზა 

https://heinonline.org/HOL/Welcome

 
 

2023 © 2016 © All rights reserved