იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY
2022-2023 სასწავლო წლის კალენდარში ცვლილებების შეტანის შესახებ

2022- 2023  სასწავლო  წლის  პირველი  სემესტრის   ადმინისტრირების  ვადები საბაკალავრო, ზოგადი  განათლების  დაწყებითი  საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო  და ქართულ ენაში მომზადების პროგრამებისათვის განისაზღვროს  შემდეგნაირად:

2022-2023 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სასწავლო პროცესი შეჩერდეს 2023 წლის 3 იანვრიდან 6 იანვრის ჩათვლით.

2022-2023 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სასწავლო პროცესი განახლდეს 2023 წლის 9 იანვრიდან და სილაბუსებით  გათვალისწინებული მე-14 და მე-15 კვირა ჩატარდეს 23 იანვრამდე.

2022-2023 სასწავლო წლის ზამთრის სემესტრის სასესიო პერიოდი განისაზღვროს 2023 წლის 23 იანვრიდან  2023 წლის 5  თებერვლამდე.დამატებითი სასესიო პერიოდი განისაზღვროს 2023 წლის 3 თებერვლიდან 12 თებერვლამდე.

2022-2023 სასწავლო წლის პირველი სემესტრი დასრულდეს 2023 წლის 19 თებერვალს.

2022-2023 წლის ზამთრის არდადეგები დაიწყოს 2023 წლის 19 თებერვლიდან და დასრულდეს 2023 წლის 27 თებერვალს. 

2022-2023  სასწავლო  წლის პირველი  სემესტრის  ადმინისტრირების ვადები  სამაგისტრო საგანმანათლებლო   პროგრამებისათვის  განისაზღვროს  შემდეგნაირად:

2022-2023 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სასწავლო პროცესი შეჩერდეს 2023 წლის 3 იანვრიდან 6 იანვრის ჩათვლით

2022-2023 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სასწავლო პროცესი განახლდეს 2023 წლის 9 იანვრიდან და სილაბუსით  გათვალისწინებული მე-14 და მე-15 კვირა ჩატარდეს 23 იანვრამდე.

2022-2023 სასწავლო წლის ზამთრის სასესიო პერიოდი განისაზღვროს 2023 წლის 23 იანვრიდან  2023 წლის 5  თებერვლამდე.დამატებითი სასესიო პერიოდი განისაზღვროს 2023 წლის 3 თებერვიდან 12 თებერვლამდე.

2022-2023 სასწავლო წლის პირველი სემესტრი დასრულდეს 2023 წლის 19 თებერვალს.

2022-2023 წლის ზამთრის არდადეგები დაიწყოს 2023 წლის 19 თებერვლიდან და დასრულდეს 2023 წლის 27 თებერვალს.

 
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.