მიღება  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე

  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას 2017-2018 სასწავლო წლისთვის შემდეგ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 1. აგროეკოლოგია;
 2. კვების პროდუქტების ტექნოლოგიები;
 3. ბიოლოგია;
 4. ეკოლოგია;
 5. ფუნქციათა თეორია და ფუნქციონალური ანალიზი;
 6. მეტეოროლოგია, კლიმატოლოგია;
 7. ტიპოლოგიური ლინგვისტიკა და მთარგმნელობითი საქმე;
 8. ახალი და უახლესი ისტორია;
 9. საგნის (ფიზიკა, მათემატიკა, ბიოლოგია, გეოგრაფია, ქიმია, გერმანული ენა, ქართული ენა და ლიტერატურა, ინგლისური ენა) სწავლების მეთოდიკა;
 10. ბიზნესის ადმინისტრირება;
 11. ეკონომიკა.

         საბუთების მიღება იწარმოებს 2017 წლის 21 აგვისტოდან 2017 წლის 14 სექტემბრის 15:00 საათის ჩათვლით საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამის ფაკულტეტებზე.

      მაგისტრატურაში ჩარიცხვის მსურველმა უნდა წარმოადგინოს განცხადება რექტორის სახელზე, შესაბამისი სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მითითებით, რომელსაც თან უნდა ერთვოდეს:

    ა) მოქალაქის პირადობის მოწმობის (პასპორტის) ასლი;

    ბ) ორი ფერადი ფოტოსურათი (3x4);

    გ) ბაკალავრის დიპლომი, დანართითურთ /ცნობა კვალიფიკაციის მინიჭების შესახებ და მათი შესაბამისის ასლები;

   დ) სამხედრო ვალდებულებასთან დამოკიდებულების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (სავალდებულო ვაჟებისთვის);

   ე) საერთო სამაგისტრო გამოცდის სერთიფიკატი;

   ვ) მაგისტრატურაში მისაღებ კონკურსში მონაწილეობისთვის საორგანიზაციო გადასახადის - 50 (ლარის) ქვითარი;

     მაგისტრატურის ყველა საგანმანათლებლო პროგრამაზე მისაღები გამოცდა ჩატარდება 2017 წლის 19 სექტემბერს.

        დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში: (0350) 27-59-82

 

2017-2018 სასწავლო წლისათვის მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდების საკითხები საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით

 


 
 

  2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.