უნივერსიტეტის მისია

უნივერსიტეტი თავის მისიას ახორციელებს:

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სამივე საფეხურის აკადემიური და პროფესიული განათლების მესამე, მეოთხე და მეხუთე საფეხურის პროგრამებით;

რეგიონული, ეროვნული და საერთაშორისო მნიშვნელობის სამეცნიერო კვლევებით და პროექტებით;

რეგიონისათვის დამახასიათებელი პრიორიტეტების(აგარარული მეცნიერებები, ტურიზმი, ეკოლოგია, კავაკასიათმცოდნეობა) გათვალისწინებით;

განვითარებული, სტუდენტზე მორგებული სასწავლო და სოციალური ინფრასტრუქტურით, ეფექტური საფინანსო და ადამიანური რესურსების მენეჯმენტით;

ხარისხიანი, ერთიან საგანმანათლებლო სივრცეში აღიარებული ცოდნითა და უნარებით, რომლის შედეგია წარმატებით დასაქმებადი კურსდამთავრებული.

 
 

    2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.