თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის!

აკადემიური პერსონალი

პროფესორები:

ასოცირებული პროფესორები:

ასისტენტ-პროფესორები:

მასწავლებელი

 
 

2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.