თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის!

განცხადება 

შექმნილი ეპიდვითარებიდან გამომდინარე შეგიძლიათ განცხადება გადმოაგზავნოთ ელექტრონული ფორმით უნივერსიტეტის კანცელარიაში შემდეგ მისამართზე: kancelariauni@gmail.com

განცხადების ფორმა


2019-20 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შუალედური წერის შესახებ

2019 - 2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შუალედური წერები წარიმართება დისტანციურ რეჟიმში.

სესიები დაიწყება 27 აპრილს და გაგრძელდება 3 მაისის ჩათვლით. პროცესის დისტანციური უზრუნველყოფისათვის გამოყენებულ იქნება Google Hangout და Google Classroom აპლიკაციები.

შუალედური წერების დისტანციურ რეჟიმში წარმართვის პროცესის ხელშესაწყობად ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის მიერ მომზადებულ იქნა სტუდენტთა და ლექტორთათვის სასწავლო- ტექნიკური ინსტრუქციები, რომლებშიც ასახულია პროცესის დაგეგმარებისა და გამართული ფუნქციონალური წარმართვისათვის აუცილებელი ღონისძიებები.

მიმდინარე კვირის ფარგლებში უნივერსიტეტის IT სამსახური და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ჩაატარებენ გაერთიანებულ ტრენინგებს აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტებისათვის. 


სტუდენტთა სოციალური პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება ბაკალავრებისათვის

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, სოციალური პროგრამის ფარგლებში, 

იმ სტუდენტების სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ,

 რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე სწავლობენ აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე

2019-2020 სასწავლო წლისთვის, უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, სოციალური პროგრამის ფარგლებში,

დაფინანსებისთვის გამოყოფილია 2 520 000 (ორი მილიონ ხუთას ოცი ათასი) ლარი იმ სტუდენტებისთვის, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე სწავლობენ აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე.

  სოციალური პროგრამის ფარგლებში, სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების ოდენობა და პირობები განისაზღვრა საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 20 აგვისტოს N401 დადგენილებით.

  იხილეთ თანდართული ფაილი


მიღება მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე  

2019–2020  სასწავლო წლისთვის თელავის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტიაცხადებს სტუდენტთა მიღებას მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიმართულებების მიხედვით. დეტალური ინფორმაციისათვის იხ. ბრძანება


ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

ეკოლოგია  - 15  ადგილი

საგამოცდო საკითხები

 

მეტეოროლოგია -კლიმატოლოგია - 5 ადგილი

საგამოცდო საკითხები

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

ტიპოლოგიური ლინგვისტიკა და მთარგმნელობითი საქმე (ქართულ-ინგლისური, ინგლისურ-ქართული;       ქართულ-რუსული,  რუსულ- ქართული;  ქართულგერმანული,  გერმანულ- ქართული)  10 ადგილი

საგამოცდო საკითხები

 

ახალი და უახლესი ისტორია  - 10 ადგილი

საგამოცდო საკითხები

 

 

 

              სოციალურ მეცნიერებათაბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი

 

ბიზნესის დმინისტრირების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა-20 ადგილი

საგამოცდო საკითხები

 

ეკონომიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა-20ადგილი

საგამოცდო საკითხები

 

აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

  

მევენახეობა-მეღვინეობა15 ადგილი

საგამოცდო საკითხები

 

 

·         საბუთების მიღება იწარმოებს 2019  წლის 19 აგვისტოდან 2019  წლის 19 სექტემბრის ჩათვლით საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამის ფაკულტეტებზე (საბუთების შემოწმების შემდეგ განცხადებები დანართებთან ერთად გადაიგზავნება უნივერსიტეტის კანცელარიაში);

 

·         მაგისტრატურაში  ჩარიცხვის მსურველმა უნდა წარმოადგინოს განცხადება რექტორის

სახელზე (იხ.დანართი1) შესაბამისი სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის  მითითებითრომელსაც თან უნდა ერთვოდეს:

 

ა)  მოქალაქის პირადობის მოწმობის (პასპორტის) ასლი;

ბ)  ორი ფერადი ფოტოსურათი (3x4);

გ) ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული დიპლომი დანართთან ერთად /ცნობა

კვალიფიკაციის მინიჭების შესახებ  და მათი შესაბამისი  ასლები;

დ) სამხედრო ვალდებულებასთან დამოკიდებულების დამადასტურებელი

 დოკუმენტის ასლი (სავალდებულოა ვაჟებისათვის);

ე) საერთო სამაგისტრო გამოცდის სერტიფიკატი;

ვ)  მაგისტრატურაში მისაღებ კონკურსში მონაწილეობისათვის საორგანიზაციო

გადასახადის - 50 (ლარის) ქვითარი;

 

1.    მაგისტრატურის ყველა საგანმანათლებლო პროგრამაზე მისაღები გამოცდა ჩატარდება

2019 წლის 23 სექტემბერს. კონკრეტულ სამაგისტრო პროგრამაზე კანდიდატთა ჩარიცხვა განხორციელდება, თუ  ჩასარიცხ კანდიდატთა რაოდენობა იქნება 2 ან მეტი;

2.    გამოცდების შედეგების  გამოცხადებისა და შედეგების  გასაჩივრების ვადად განისაზღვრა: 2019 წლის 23 – 24 სექტემბრი, 15:00 საათის ჩათვლით;

3.    მაგისტრანტობის კანდიდატებთან ხელშეკრულებები გაფორმდება 2019 წლის 23-25 სექტემბერს;

 


ზაფხულის სესიები


 იაკობ  გოგებაშვილის  სახელობის თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის  საგამოცდო ცენტრი, 2019 წლის 10 ივნისიდან     21 ივნისის ჩათვლით, ატარებს ზაფხულის სესიებს.

 გამოცდების განრიგი იხილეთ უნივერსიტეტის საგამოცდო ცენტრის ფეისბუქის გვერდზე: TelaviUni/ საგამოცდო ცენტრი.
 სტუდენტთა   დასკვნითი  გამოცდები  ჩატარდება    ბიბლიოთეკის  შენობაში.

  დამატებითი  საგამოცდო პერიოდი  განისაზღვრება 2019  წლის 21 ივნისიდან 2019 წლის 2 ივლისის   ჩათვლით.


ინფორმაცია სასწავლო წლის დაწყებასთან და რეგისტრაციის ვადებთან დაკავშირებით

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2018-2019  სასწავლო წელი (საბაკალავრო, ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის  მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო  და ქართულ ენაში მომზადების პროგრამებზე) დაიწყება 2018 წლის 1 ოქტომბერს და დასრულდება 2019 წლის 5 ივლისს.


სემესტრების ხანგრძლივობა განისაზღვრება შემდეგი სახით:

 ა)    სემესტრი დაიწყება 2018  წლის 1 ოქტომბერს და დასრულდება 2019 წლის  8 თებერვალს;

 ბ)  II  სემესტრი დაიწყება 2019 წლის 25  თებერვალს და დასრულდება 2019  წლის 5 ივლისს;

 გ)  პირველი სემესტრის სტუდენტთა  ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია   დაიწყება 2018 წლის 3 სექტემბრიდან 

      და დასრულდება 2018 წლის 26 სექტემბერს. ადმინისტრაციული  რეგისტრაციის დაგვიანებით გავლა შესაძლებელია 

      კანონმდებლობის ფარგლებში;

დ) სტუდენტთა აკადემიური რეგისტრაცია დაიწყება 2018 წლის 3 სექტემბერს და დასრულდება 2018 წლის 15 ოქტომბერს.


სესიები ჩატარდება შემდეგი გრაფიკით: 

ა) ზამთრის სესიები დაიწყება  2019 წლის  14  იანვარს და დასრულდება  2019 წლის 25   იანვარს.

¹)  დამატებითი საგამოცდო პერიოდი განისაზღვრება 2019 წლის 25 იანვრიდან  2019  წლის 5  თებერვლის  ჩათვლით;

ბ)  ზაფხულის სესიები დაიწყება   2019  წლის 10 ივნისიდან  და დასრულდება  2019  წლის 21 ივნისს;

ბ¹)  დამატებითი საგამოცდო პერიოდი განისაზღვრება 2018  წლის  21 ივნისიდან 2019 წლის   2 ივლისის    ჩათვლით.


არდადეგების ხანგრძლივობა  განისაზღვრება შემდეგი სახით:

) ზამთრის არდადეგები დაიწყება  2019  წლის 11 თებერვლიდან და დასრულდება 2019  წლის24 თებერვალს;

ბ) ზაფხულის არდადეგები დაიწყება 2019 წლის 8 ივლისს  და დასრულდება 2019 წლის 31  აგვისტოს.


პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარადგინონ შემდეგი საბუთები:

1.   მოქალაქეობის პირადობის მოწმობის ასლი;

2.   4 ფერადი ფოტოსურათი (3:4 დისკთან ერთად);

3.   ატესტატის დედანი;

4.   სამხედრო ვალდებულებასთან დამოკიდებულების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (სავალდებულოა ვაჟებისათვის);

5.   პირველი სემესტრის სწავლის საფასურის გადახდის ქვითარი.


 
 

2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.