თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის!

განისაზღვრა 2019-2020 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის გრაფიკი და საგამოცდო ვადები


სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (საბაკალავრო, ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის  მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო  და ქართულ ენაში მომზადების პროგრამის) 2018-2019   სასწავლო წლის გრაფიკი 

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2018-2019  სასწავლო წელი (საბაკალავრო, ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის  მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო  და ქართულ ენაში მომზადების პროგრამებზე) დაიწყება 2018 წლის 1 ოქტომბერს და დასრულდება 2019 წლის 5 ივლისს.

სემესტრების ხანგრძლივობა განისაზღვრება შემდეგი სახით:

 )   I  სემესტრი დაიწყება 2018  წლის 1 ოქტომბერს და დასრულდება 2019 წლის  8 თებერვალს;

 )  II  სემესტრი დაიწყება 2019 წლის 25  თებერვალს და დასრულდება 2019  წლის 5 ივლისს;

 პირველი სემესტრის სტუდენტთა  ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია   დაიწყება 2018 წლის 3 სექტემბრიდან

      და დასრულდება 2018 წლის 26 სექტემბერს. ადმინისტრაციული  რეგისტრაციის დაგვიანებით გავლა შესაძლებელია

      კანონმდებლობის ფარგლებში;

) სტუდენტთა აკადემიური რეგისტრაცია დაიწყება 2018 წლის 3 სექტემბერს და დასრულდება 2018 წლის 15 ოქტომბერს.

სესიები ჩატარდება შემდეგი გრაფიკით:

) ზამთრის სესიები დაიწყება  2019 წლის  14  იანვარს და დასრულდება  2019 წლის 25   იანვარს.

¹)  დამატებითი საგამოცდო პერიოდი განისაზღვრება 2019 წლის 25 იანვრიდან  2019  წლისთებერვლის  ჩათვლით;

ზაფხულის სესიები დაიწყება   2019  წლის 10 ივნისიდან  და დასრულდება  2019  წლის 21 ივნისს;

¹)  დამატებითი საგამოცდო პერიოდი განისაზღვრება 2018  წლის  21 ივნისიდან 2019 წლის   2 ივლისის    ჩათვლით.

არდადეგების ხანგრძლივობა  განისაზღვრება შემდეგი სახით:

) ზამთრის არდადეგები დაიწყება  2019  წლის 11 თებერვლიდან და დასრულდება 2019  წლის 24 თებერვალს;

) ზაფხულის არდადეგები დაიწყება 2019 წლის 8 ივლისს  და დასრულდება 2019 წლის 31  აგვისტოს.

 


იაკობ  გოგებაშვილის  სახელობის  თელავის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა  ფაკულტეტის  მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამის, 2017-2018 სასწავლო წლის, სასწავლო გრაფიკი

სსიპ იაკობ  გოგებაშვილის  სახელობის  თელავის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან პროგრამაზე  2017-2018 სასწავლო წლისთვის  მოქმედებს შემდეგი  სასწავლო გრაფიკი:

 

ა) პირველი სემესტრი იწყება  2017  წლის 9 ოქტომბერს და სრულდება 2018 წლის 16  თებერვალს;

ბ) პირველი სემესტრის სესიები  ჩატარდება 2018 წლის 22 იანვრიდან   2018  წლის 3 თებერვლის ჩათვლით;

გ) დამატებითი გამოცდები ჩატარდება 2018 წლის 2 თებერვლიდან 2018 წლის 14 თებერვლის  ჩათვლით;

დ) ზამთრის არდადეგები დაიწყება 2018 წლის 17 თებერვლიდან და დასრულდება 2018 წლის  4 მარტს;

ე)  მეორე სემესტრი დაიწყება 2018  წლის 5 მარტს და დასრულდება 2018 წლის  14 ივლისს;

ვ)  მეორე სემესტრის სესიები დაიწყება 2018  წლის 18 ივნისს და დასრულდება 2018 წლის 30 ივნისს;

ზ) დამატებითი გამოცდები დაიწყება 2018 წლის 29 ივნისს და დასრულდება 2018 წლის 11 ივლისს.

   

2017-2018 სასწავლო წელი დასრულდება 2018 წლის 14 ივლისს.

 


ინფორმაცია  თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში  2017-2018  სასწავლო წლის  ვადების შესახებ

 

ბაკალავრიატის სასწავლო განრიგი:

 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში  2017-2018  სასწავლო წელი  (ბაკალავრიატში/ ერთსაფეხურიან   პროგრამებზე/ ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე )   2017 წლის 18  სექტემბერს დაიწყება.                                                                                                                                   

 

  • სემესტრების ხანგრძლივობა შემდეგი  სახით განისაზღვრება:

 I  სემესტრი  2017  წლის 18 სექტემბერს დაიწყება და 2018 წლის 2 თებერვალს დასრულდება;

 II  სემესტრი  2018 წლის 12  თებერვალს დაიწყება  და  2018  წლის   22 ივნისს დასრულდება.

პირველი სემესტრის სტუდენტთა  ადმინისტრაციული და აკადემიური   რეგისტრაცია   2017 წლის 1 სექტემბრიდან დაიწყება;

სტუდენტთა ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია  2017 წლის 1 სექტემბერს დაიწყება  და  2017 წლის 15 სექტემბერს დასრულდება.

 

  • სესიები ჩატარდება შემდეგი გრაფიკით: 

ზამთრის სესიები   2018 წლის  3  იანვარს დაიწყება  და   2018 წლის 20   იანვარს დასრულდება.

დამატებითი საგამოცდო პერიოდი განისაზღვრება 2018 წლის 15 იანვრიდან 2018  წლის 31  იანვრის  ჩათვლით;

ზაფხულის სესიები დაიწყება   2018  წლის 28 მაისს  და დასრულდება  2018  წლის 8 ივნისს;

დამატებითი საგამოცდო პერიოდი განისაზღვრება 2018  წლის  8 ივნისიდან   19 ივნისის    ჩათვლით;

ზამთრის არდადეგები დაიწყება  2018  წლის 5 თებერვლიდან და დასრულდება 2018  წლის 11 თებერვალს;

ზაფხულის არდადეგები დაიწყება  2018 წლის 25 ივნისს  და დასრულდება  2018 წლის 31  აგვისტოს;

ლექციის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 50 წუთით, შესვენება - 10 წუთით;

სწავლა დაიწყება 10:00 საათზე;

2017-2018 სასწავლო წელი დასრულდება  2018 წლის 22 ივნისს.


 მაგისტრატურის სასწავლო განრიგი:

 

ა) 2017-2018  სასწავლო წელი სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების  სტუდენტებისათვის დაიწყება 2017  წლის 25 სექტემბერს და დასრულდება 2018 წლის 22 ივნისს;

ბ)  სემესტრების ხანგრძლივობა განისაზღვრება შემდეგი სახით:

-       I  სემესტრი დაიწყება  2017 წლის 25 სექტემბერს  და დასრულდება  2018 წლის  2 თებერვალს;

-      II სემესტრი დაიწყება  2018  წლის 12 თებერვალს  და დასრულდება  2018 წლის  22 ივნისს;

გ) სესიები ჩატარდება შემდეგი გრაფიკით:

-      ზამთრის სესიები დაიწყება  2018 წლის 8 იანვარს  და  დასრულდება 2018  წლის 19 იანვარს;

-      დამატებითი სააგამოცდო პერიოდი განისაზღვრება 2018 წლის 19 იანვრიდან  2018 წლის 30 იანვრის  ჩათვლით;

-      ზაფხულის სესიები დაიწყება  2018 წლის  28 მაისს  და  დასრულდება  2018 წლის 8 ივნისს;

-      დამატებითი სააგამოცდო პერიოდი განისაზღვრება 2018 წლის 8 ივნისიდან   2018 წლის19 ივნისის ჩათვლით;

დ) ზამთრის არდადეგები დაიწყება 2018 წლის  5 თებერვალს  და დასრულდება 2018  წლის 11  თებერვალს;

ე)  ლექციის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 50 წუთით, შესვენება – 10 წუთით.


თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2017-2018 სასწავლო წლის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო გრაფიკი

 იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2017-2018 სასწავლო წლის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე   2017-2018  სასწავლო წელი დაიწყება 2017  წლის 25 სექტემბერს და დასრულდება   2018 წლის 22 ივნისს;

სემესტრების ხანგრძლივობა განისაზღვრება შემდეგი სახით:

სემესტრი დაიწყება 2017 წლის 25 სექტემბერს  და დასრულდება  2018 წლის  2   თებერვალს;

II  სემესტრი დაიწყება 2018 წლის 12 თებერვალს  და დასრულდება 2018 წლის ივნისს;

სესიები ჩატარდება  შემდეგი გრაფიკით:

ზამთრის სესიები დაიწყება  2018 წლის  8 იანვარს  და  დასრულდება  2018 წლის 19 იანვარს;

დამატებითი სააგამოცდო პერიოდი განისაზღვრება 2018 წლის 19 იანვრიდან  2018 წლის 30 იანვრის  ჩათვლით;

ზაფხულის სესიები დაიწყება   2018 წლის  28 მაისს  და  დასრულდება  2018 წლის 8 ივნისს;

დამატებითი სააგამოცდო პერიოდი განისაზღვრება 2018 წლის 8 ივნისიდან  2018  წლის 19  ივნისის ჩათვლით;

ზამთრის არდადეგები დაიწყება 2018 წლის  3 თებერვალს და დასრულდება    2018   წლის 11  თებერვალს;

ლექციის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 50 წუთით, შესვენება -10 წუთით.


 
 

2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.