ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა

ფაკულტეტის საბჭოს შემადგენლობა:

 

 1. პროფესორი- თამარ ნადირაძე

 2. პროფესორი- მაგდა დავითაშვილი

 3. პროფესორი - თეამ ჭედლური

 4. ასოცირებული პროფესორი- გელა აზიკური

 5. ასოცირებული პროფესორი- ლამარა ზუროშვილი

 6. ასოცირებული პროფესორი- ნანა ბერძენიშვილი

 7. ასოცირებული პროფესორი- სვიმონ ოხანაშვილი

 8. ასოცირებული პროფესორი- მარიამ ზაქარიაშვილი

 9. ასისტენტ-პროფესორი - დარეჯან  მარგალიტაშვილი 

 10. ასისტენტ-პროფესორი - ნინო ჟონჟოლაძე

 11. ასისტენტ-პროფესორი - თამაზ  ლაჩაშვილი

 12. სტუდენტი - მარიამ  ბაციაშვილი

 13. სტუდენტი - ანა ამონაშვილი

 14. სტუდენტი -მარი  წულუკიძე

 
 

2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.