მიღება მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე

(სსიპ) იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2017-2018 სასწავლო წლისათვის აცხადებს აპლიკანტთა მიღებას მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე (92 ადგილი) შემდეგი მიმართულებების მიხედვით:

ა) ქართული ენა და ლიტერატურა- 5 ადგილი

(საბაზო და საშუალო საფეხური);

ბ) მათემატიკა- 3 ადგილი

(საბაზო და საშუალო საფეხური);

გ) ფიზიკა - 2 ადგილი

(საბაზო და საშუალო საფეხური);

დ) ქიმია- 2 ადგილი

(საბაზო და საშუალო საფეხური);

ე) ბიოლოგია- 2 ადგილი

(საბაზო და საშუალო საფეხური);

ვ) გეოგრაფია - 4 ადგილი;

(საბაზო და საშუალო საფეხური);

ზ) ისტორია - 6 ადგილი

(საბაზო და საშუალო საფეხური);

თ) ინგლისური ენა - 4 ადგილი

(საბაზო და საშუალო საფეხური);

ი) გერმანული ენა - 2 ადგილი

(საბაზო და საშუალო საფეხური);

კ) სპორტი - 3 ადგილი

(საბაზო და საშუალო საფეხური);

ლ) სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება - 7 ადგილი

 (საბაზო და საშუალო საფეხური).

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მიზნით, აპლიკანტი აბარებს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ განსაზღვრულ გამოცდას (საფუძველი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება#111/ნ2016 წლის 5 სექტემბერი).

  1. აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:

ა) პირადობის მოწმობის ასლი/დედანთან ერთად/;

ბ) უმაღლესი განათლების დიპლომის ასლი (დედანთან ერთად)/ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტი;

გ) 2 ფოტოსურათი 3X4;

დ)სამხედრო ვალდებულების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი(სავალდებულოა ვაჟებისათვის);

ე) მიმართულების შესაბამისი საგნის გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტი, გაცემული შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ;

ვ) განცხადება;

რეგისტრაცია დაიწყება 2017 წლის 21 სექტემბრიდან (იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კორპუსი, მეორე სართული, აუდიტორია #27).

 

საკონტაქტო პირები:

1. ნინო ნახუცრიშვილი - განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტის პროფესორი, პროგრამის ხელმძღვანელი;

ტელ: 599-28-55-75;

ელ.ფოსტა: n.nakhutsrishvili@gmail.com

  1. ნინო ბასილაშვილი - განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი;

ტელ: 558-48-44-22;

ელ.ფოსტა: ninojashiashvili@mail.ru

 

 


 მისაღები გამოცდა მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე

 მასწავლებლის მომზადების 60-კრედიტიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე მისაღები გამოცდა ჩატარდება განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  2016 წლის 10 ოქტომბერს, 11:00 საათზე (უნივერსიტეტის II სასწავლო კორპუსი,  აუდიტორია 12). 


2016-2017  სასწავლო წლისათვის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს სტუდენტთა მიღებას  მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე

იაკობ  გოგებაშვილის  სახელობის  თელავის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტში, 2016–2017  სასწავლო წლისთვის, მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე   სტუდენტთა მიღება განხორციელდება შემდეგი მიმართულებების მიხედვით:

 

პროგრამის საგნის/მოდულის სახელწოდება საფეხურის მითითებით

ადგილების რაოდენობა თითოეული საგნის/მოდულის მიხედვით

 
 

1

ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური)

12

 

2

მათემატიკა (საბაზო და საშუალო საფეხური)

10

 

3

გეოგრაფია (საბაზო და საშუალო საფეხური)

6

 

4

ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური)

11

 

5

ფიზიკა (საბაზო და საშუალო საფეხური)

6

 

6

ქიმია (საბაზო და საშუალო საფეხური)

6

 

7

ბიოლოგია (საბაზო და საშუალო საფეხური)

8

 

8

ინგლისური ენა (საბაზო და საშუალო საფეხური)

12

 

9

გერმანული ენა (საბაზო და საშუალო საფეხური)

5

 

10

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

8

 

11

სპორტი

8

 

        

აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:

      ა) განცხადება რექტორის სახელზე;

ბ) პირადობის მოწმობის ასლი /დედანთან ერთად/;

გ) უმაღლესი განათლების დიპლომის ასლი (დედანთან ერთად) / ან მასთან

     გათანაბრებული დოკუმენტი;

დ) 2 ფოტოსურათი 3X4;

ე) სამხედრო ვალდებულების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (გაწვევას   

    დაქვემდებარებულ  ვაჟებისათვის) ;

ვ) მიმართულების შესაბამისი საგნის გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი     

   დოკუმენტი, გაცემული შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ;

          საბუთების მიღება იწარმოებს 2016 წლის 3 ოქტომბრიდან 6  ოქტომბრის ჩათვლით     

    განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე.

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე   მისაღები გამოცდა ჩატარდება 2016 წლის 10 ოქტომბერს. 

  • ჩარიცხვა განხორციელდება, თუ  პროგრამაზე ჩასარიცხ აპლიკანტთა  რაოდენობა  იქნება 2 ან მეტი;
  • მისაღები გამოცდა შეფასდება მაქსიმუმ 100 ქულით;
  • მისაღები გამოცდის კომპეტენციის მინიმალურ ზღვრად განისაზღვრა 51 ქულა (პირი ჩაირიცხება თუ მისი გამოცდის ქულა იქნება 51 ან მეტი);
  • ბოლო ვაკანტურ ადგილზე კონკურენციის პირობებში (გამოცდის არათანაბარი ქულების შემთხვევა) უპირატესობა მიენიჭება უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული  გამოცდის მაღალ ქულას;
  • ბოლო ვაკანტურ ადგილზე კონკურენციის შემთხვევაში  (გამოცდის თანაბარი ქულების არსებობის შემთხვევა)  უპირატესობა მიენიჭოს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული გამოცდის მაღალ ქულას;

          გამოცდების შედეგები გამოცხადდება  2016 წლის 11 ოქტომბერს.

  • გამოცდის შედეგების გასაჩივრების  თარიღად განისაზღვრა 2016 წლის 11-12 ოქტომბერი, დილის 10.00 საათიდან   საღამოს 17.00 საათამდე;
  • ჩასარიცხ აპლიკანტებთან ხელშეკრულებები გაფორმდება 2016 წლის 12-13 ოქტომბერს,

             დილის    10.00 საათიდან   საღამოს 17.00 საათამდე;

 


იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2016-2017 სასწავლო წლისათვის აცხადებს აპლიკანტთა მიღებას მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2016-2017 სასწავლო წლისათვის აცხადებს აპლიკანტთა მიღებას მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე შემდეგი მიმართულებების მიხედვით:
ა) ქართული ენა და ლიტერატურა;
ბ) მათემატიკა;
გ) ფიზიკა;
დ) ქიმია;
ე) ბიოლოგია;
ვ) გეოგრაფია;
ზ) ისტორია;
თ) ინგლისური ენა;
ი) გერმანული ენა;
კ) სპორტი;
ლ) სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება.
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მიზნით აპლიკანტი აბარებს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ განსაზღვრულ გამოცდას (საფუძველი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება #111/ნ 2016 წლის 5 სექტემბერი).

აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:
ა) პირადობის მოწმობის ასლი /დედანთან ერთად/;
ბ) უმაღლესი განათლების დიპლომის ასლი (დედანთან ერთად) / ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტი;
გ) 2 ფოტოსურათი 3X4;
დ)სამხედრო ვალდებულების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (სავალდებულოა ვაჟებისათვის);
ე) მიმართულების შესაბამისი საგნის გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტი, გაცემული შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ;
ვ) განცხადება;

საბუთების მიღება იწარმოებს 2016 წლის 14 სექტემბრიდან 23 სექტემბრის ჩათვლით 17-სთ-მდე, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კორპუსი, მეორე სართული, აუდიტორია #27

საკონტაქტო პირები:
1. ნინო ნახუცრიშვილი - განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტის პროფესორი, პროგრამის ხელმძღვანელი;
ტელ: 599-28-55-75;
ელ. ფოსტა: n.nakhutsrishvili@gmail.com
ნინო ბასილაშვილი - განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი;
ტელ: 558-48-44-22;
ელ. ფოსტა: ninojashiashvili@mail.ru

 
 

2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.