მიღება მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე

(სსიპ) იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2017-2018 სასწავლო წლისათვის აცხადებს აპლიკანტთა მიღებას მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე (92 ადგილი) შემდეგი მიმართულებების მიხედვით:

ა) ქართული ენა და ლიტერატურა- 5 ადგილი

(საბაზო და საშუალო საფეხური);

ბ) მათემატიკა- 3 ადგილი

(საბაზო და საშუალო საფეხური);

გ) ფიზიკა - 2 ადგილი

(საბაზო და საშუალო საფეხური);

დ) ქიმია- 2 ადგილი

(საბაზო და საშუალო საფეხური);

ე) ბიოლოგია- 2 ადგილი

(საბაზო და საშუალო საფეხური);

ვ) გეოგრაფია - 4 ადგილი;

(საბაზო და საშუალო საფეხური);

ზ) ისტორია - 6 ადგილი

(საბაზო და საშუალო საფეხური);

თ) ინგლისური ენა - 4 ადგილი

(საბაზო და საშუალო საფეხური);

ი) გერმანული ენა - 2 ადგილი

(საბაზო და საშუალო საფეხური);

კ) სპორტი - 3 ადგილი

(საბაზო და საშუალო საფეხური);

ლ) სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება - 7 ადგილი

 (საბაზო და საშუალო საფეხური).

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მიზნით, აპლიკანტი აბარებს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ განსაზღვრულ გამოცდას (საფუძველი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება#111/ნ2016 წლის 5 სექტემბერი).

  1. აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:

ა) პირადობის მოწმობის ასლი/დედანთან ერთად/;

ბ) უმაღლესი განათლების დიპლომის ასლი (დედანთან ერთად)/ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტი;

გ) 2 ფოტოსურათი 3X4;

დ)სამხედრო ვალდებულების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი(სავალდებულოა ვაჟებისათვის);

ე) მიმართულების შესაბამისი საგნის გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტი, გაცემული შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ;

ვ) განცხადება;

რეგისტრაცია დაიწყება 2017 წლის 21 სექტემბრიდან (იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კორპუსი, მეორე სართული, აუდიტორია #27).

 
მნახველთა რაოდენობა: 259
 
 
 
 
2018 თებერვალი
1

2

3

4

5

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

22

23

24

25

26

27

28


2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.