მაგისტრატურა

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ახალი და უახლესი ისტორია

ტიპოლოგიური ლინგვისტიკა და მთარგმნელობითი საქმე

აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

მევენახეობა-მეღვინეობა

კვების პროდუქტების ტექნოლოგიები

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

საგნის სწავლების მეთოდიკა 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირება

ეკონომიკა

 
 

2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.