ბრძანებები:

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის სპეციალისტების შტატგარეშე პოზიციების დასაკავებლად გასაუბრების ჩატარების შესახებ #207060 -  21/02/2023

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კონკურსში გამარჯვებული პირების აკადემიურ თანამდებობებზე დანიშვნის შესახებ #122286 - 03/02/2023

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ #606316 - 14/12/2022

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიურ თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეების შემდეგ ეტაპზე დაშვების შესახებ #087048 - 27/01/2023

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის წესით გადამსვლელ პირთათვის რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ #046065 - 18/01/2023

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში გარე მობილობის წესით გადმომსვლელ პირთათვის რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ #046158 - 18/01/2023

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის ვაკანტურ პოზიციაზე გამოცხადებული არჩევნების ორგანიზებულად ჩასატარების მიზნით საარჩევნო საუნივერსიტეტო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ #031392 - 16/01/2023  / დანართი 

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2022 წლის 29 დეკემბრის N1676013 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ #009935 - 10/01/2023

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2022 წლის 29 დეკემბრის N1676328 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  #010056 - 10/01/2023

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2022 წლის 29 დეკემბრის N1676297 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ #010009 - 10/01/2023

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2022 წლის 30 სექტემბრის N1197014 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  #676349 - 29/12/2022

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2022 წლის 18 აგვისტოს N918968 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ #676297 - 29/12/2022

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2022 წლის 18 აგვისტოს  N919052  ბრძანებაში ცვლილების  შეტანის  შესახებ  #676013 - 29/12/2022

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე „ლაბორატორიული ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება“ მსმენელთა მიღების გამოცხადების შესახებ #611470 - 15/12/2022

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების აღდგენით შუალედურ გამოცდებზე დაშვების შესახებ#562330 - 24/11/2022

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის მონაწილის შემდეგ ეტაპზე დაშვების შესახებ #497971 - 24/11/2022

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2022-2023 სასწავლო წელს პრიორიტეტული პროგრამული მიმართულებების შესაბამისად დასაფინანსებელი ადგილების განსაზღვრის შესახებ #380296 - 31/10/2022

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტისპროფესიული გადამზადების პროგრამაზე ,,ლაბორატორიული ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება“ მსმენელთა მიღების გამოცხადების შესახებ  #359642 - 26/10/2022

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენ ლობითი საბჭოს სპიკერის არჩევნების ორგანიზებულად ჩატარებისათვის უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ #293871 - 13/10/2022

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სტუდენტებისათვის და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის პირებისათვის რიგგარეშე მობილობის რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ #271060 - 11/10/2022 

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ლაბორანტის (ქიმია-ტექნოლოგიის ლაბორატორია) პოზიციის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილის შემდეგ ეტაპზე დაშვების შესახებ  #272061 - 11/10/2022

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2022-2023 სასწავლო წლისათვის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან პროგრამაზე სასწავლო გრაფიკის დამტკიცების შესახებ #197014 - 30/09/2022

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრთა არჩევნების დანიშვნის, წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრისა და საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის
დამტკიცების შესახებ  #128053 - 21/09/2022

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრის არჩევნების დანიშვნის, წევრობის კანდიდატის რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრისა და საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ #079247 - 14/09/2022

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კონკურსში გამარჯვებული პირების აკადემიურ თანამდებობებზე დანიშვნის შესახებ #022777-07/09/2022

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიურ თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეების შემდეგ ეტაპზე დაშვების შესახებ #961716-30/08/2022

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარებისა და ინოვაციური სწავლების ცენტრის წამყვანი სპეციალისტის პოზიციის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ #959667-29/08/2022

2022-2023 სასწავლო წლისათვის ,,გამოყენებითი ეკონომიკის" და ,,სასურსათო ტექნოლოგიის" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტთა მიღების შესახებ #930476-22/08/2022

2022-2023 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის გრაფიკისა და საგამოცდო ვადების განსაზღვრის შესახებ #919052-18/08/2022

2022-2023 სასწავლო წელს განათლების მეცნიერებების ერთობლივ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტთა მიღების შესახებ #919291-18/08/2022

სასწავლო გრაფიკი 2022-2023 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის #918968-18/08/2022

2022-2023 სასწავლო წლისათვის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის სასწავლო გრაფიკის განსაზღვრის შესახებ #919017-18/08/2022

სამაგისტრო ნაშრომის შემუშავების, გაფორმების, დაცვისა და შეფასების წესის შესახებ

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში შიდა მობილობის წესით გადამსვლელ პირთათვის რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ #877226- 05/08/2022

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში გარე მობილობის წესით გადმომსვლელ პირთათვის რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ #877179 - 05/08/2022

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის არჩევნების გამოცხადების შესახებ #859046 - 29/07/2022

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სტუდენტებისათვის და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის პირებისათვის რიგგარეშე მობილობის რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ #856725 - 29/07/2022

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის პირებისათვის რიგგარეშე მობილობის რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ #856630 - 29/07/2022

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტზე კონკურსში გამარჯვებული პირების აკადემიურ თანამდებობებზე დანიშვნის შესახებ #852354 - 28/07/2022

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიურ თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეების შემდეგ ეტაპზე დაშვების შესახებ #822702 - 20/07/2022

 სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ #475429 - 11/05/2022

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ #475318 - 11/05/2022

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ #475587 - 11/05/2022

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებული შორენა ლაზვიაშვილის აკადემიურ თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ #450489 - 04.05.2022

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიურ თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილის შემდეგ ეტაპზე დაშვების შესახებ #416721 - 23.04.2022

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „განათლების მეცნიერებების" ერთობლივი სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის რიგგარეშე შიდა მობილობის წესით გადამსვლელ პირთათვის პირობებისა და რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ  #296717 - 22.03.2022

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისთვის რიგგარეშე მობილობის რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ  #296824 - 22.03.2022

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ  #269867 - 16.03.2022

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ #150799 - 15.03.2022

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის თანაშემწის პოზიციის დასაკავებლად კონკ ურსის გამოცხადების შესახებ  #243638 - 10.03.2022

დაინიშნა არჩევნები თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობაზე. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე #150799 - 15.02.2022

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კონკურსში გამარჯვებული პირების აკადემიურ თანამდებობებზე დანიშვნის შესახებ  #123822 - 08.02.2022

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საუნივერსიტეტო საგრანტო ოფისის კოორდინატორის თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილის შემდეგ ეტაპზე დაშვების შესახებ #110243 - 04.02.2022

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საუნივერსიტეტო საგრანტო ოფისის კოორდინატორის პოზიციის დასაკავებლად საკონკურსო კომისიების შექმნის შესახებ #100578 - 02.02.2022

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიურ თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეების შემდეგ ეტაპზე დაშვების შესახებ #88768 - 31.01.2022

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში გარე მობილობის წესით გადმომსვლელ პირთათვის რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ #49142 - 21.01.2021

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2021 წლის 19 აგვისტოს N805798 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ #1439730 - 30.12.2021

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2021 წლის 19 აგვისტოს N805818 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ #1439866 - 30.12.2021

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2021 წლის 19 აგვისტოს N805785 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ #1439890 - 30.12.2021

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში  აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ #1393045 - 20.12.2021

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრთა არჩევნების დანიშვნის, წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრისა და საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ #1268633 - 26.11.2021

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებული ია ჩაქიაშვილი-კალმახელიძის აკადემიურ თანამდებობებზე დანიშვნის შესახებ #1129257 - 22.10.2021

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრთა არჩევნების დანიშვნის, წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრისა და საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ #1180273 - 03.11.2021

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის არჩევნების გამოცხადების შესახებ #914609 - 14.09.2021

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2021-2022 სასწავლო წელს პრიორიტეტული პროგრამული მიმართულებების შესაბამისად დასაფინანსებელი ადგილების განსაზღვრის შესახებ #1059518- 08.10.2021

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2021-2022 სასწავლო წლისათვის მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტთა მიღების შესახებ #1002290- 30.09.2021

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ #888538 - 09.09.2021

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების დაფინანსებისათვის კონკურსის გამოცხადების შესახებ #793438 - 13.08.2021

2021-2022 სასწავლო წლისათვის შემოდგომის სემესტრში სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის „გამოყენებითი ეკონომიკის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტთა მიღების შესახებ #804957- 19.08.2021

 2021-2022 სასწავლო წლისათვის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის სასწავლო გრაფიკის განსაზღვრის შესახებ  #805818- 19.08.2021

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2021-2022 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის სასწავლო გრაფიკის განსაზღვრის შესახებ #805785 - 19.08.2021

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საბაკალავრო, ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო და ქართულ ენაში მომზადების პროგრამებზე 2021-2022 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის გრაფიკისა და საგამოცდო ვადების განსაზღვრის შესახებ #805798 - 19.08.2021

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კვლევით ნაკვეთზე გაშენებული ახალშენი ვენახიდან 2020 წელს მიღებული თეთრი ღვინის ჩამოსასხმელი ბოთლის ეტიკეტის შექმნისათვის კონკურსის გამოცხადების შესახებ #796982 - 16.08.2021

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქიმია-ტექნოლოგიის ლაბორატორიის დებულება 

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სოფლის მეურნეობის ლაბორატორიის დებულება

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აგარარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კვლევითი ლაბორატორიის დებულება

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში  აკადემიური პერსონალის სამსახურში  ,,აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესის შესახებ" დებულებაში შესწორების შეტანის შესახებ

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში  აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესის შესახებ  დებულება 

სამაგისტრო ნაშრომის შემუშავების, გაფორმების, დაცვისა და შეფასების წესის შესახებ 

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 25 სექტემბრის N891046 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ #411597 - 27.04.2021

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 25 სექტემბრის N891046 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ #411365 - 27.04.2021

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 25 აგვისტოს N725457 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ #411152 - 27.04.2021

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 25 აგვისტოს N725521 ბრძანებაში #411085 - 27.04.2021

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 25 აგვისტოს N725378 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ #411023 - 27.04.2021

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრის არჩევნების დანიშვნის, წევრობის კანდიდატის რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრისა და საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ #399667 - 23.04.2021

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებული დარეჯან მარგალიტაშვილის აკადემიურ თანამდებობებზე დანიშვნის შესახებ #291048 - 26.03.2021

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის არჩევნების გამოცხადების შესახებ #258209 - 19.03.2021

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კონკურსში გა მარჯვებული პირების აკადემიურ თანამდებობებზე დანიშვნის შესახებ #68435 - 05.02.2021

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ #81963 - 09.02.2021

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე კონკურსში გამარჯვებული პირების აკადე მიურ თანამდებობებზე დანიშვნის შესახებ #1231875 - 25.12.2020

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის წესით გადამსვლელ პირთათვის რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ #13457- 20.01.2021

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში გარე მობილობის წესით გადამსვლელ პირთათვის რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ #13416 - 20.01.2021

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე კონკურსში გამარჯვებული პირების აკადემიურ თანამდებობებზე დანიშვნის შესახებ #1231875   - 25-12-2020

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ #1220862   - 22-12-2020

 სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში,,განათლების მეცნიერებების“ ერთობლივი სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე 2020-2021 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის გრაფიკისა და საგამოცდო ვადების განსაზღვრის შესახებ #1078338   - 09-11-2020

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ #1086797  - 11-11-2020

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლისათვის მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტთა მიღების შესახებ #889960   - 24-09-2020

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრთა არჩევნების დანიშვნის, წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრისა და საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ #846485  - 16-09-2020

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კონკურსში გამარჯვებული პირების აკადემიურ თანამდებობებზე დანიშვნის შესახებ #805785  - 09-09-2020

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეების შემდეგ ეტაპზე დაშვების შესახებ #747617 - 31-08-2020

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლისათვის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის სასწავლო გრაფიკის განსაზღვრის შესახებ #725521 -25-08-2020 

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის  შემოდგომის სემესტრში შიდა მობილობის წესით გადამსვლელ პირთათვის რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ #604327 - 15.07.2020

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 1 სასწავლო წლის  შემოდგომის სემესტრში გარე მობილობის წესით გადმომსვლელ პირთათვის რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ #604302 - 15.07.2020

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების დაფინანსებისათვის კონკურსის გამოცხადების შესახებ #625000 - 22.07.2020

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ #596506 - 13.07.2020

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წლისათვის მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტთა მიღების შესახებ  #1.465 - 11.09.2019

2019-2020 სასწავლო წლისათვის მაგისტრატურაში სტუდენტთა მიღების შესახებ #1.398 - 08.08.2019

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  აკადემიურ  თანამდებობებზე გამოცხადებულ კონკურში მონაწილეთა შემდეგ ეტაპზე დაშვების შესახებ #1.422 - 19.08.2019

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საბაკალავრო, ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო და ქართულ ენაში მომზადების პროგრამებზე 2019-2020 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის გრაფიკისა და საგამოცდო ვადების განსაზღვრის შესახებ 

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის სასწავლო გრაფიკის განსაზღვრის შესახებ

2019-2020 სასწავლო წლისათვის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის (გარდა ტექსტოლოგია გამოცემათმცოდნეობის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებისა) სასწავლო გრაფიკის განსაზღვრის შესახებ

2019-2020 სასწავლო წლისათვის სტუდენტთა მიღების შესახებ

2019-2020 სასწავლო წლისათვის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის - ,,ტექსტოლოგია და გამოცემათმცოდნეობა" სასწავლო გრაფიკის განსაზღვრის შესახებ

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის არჩევნების გამოცხადების შესახებ #1.328 - 05.07.2019

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ #1.330 -  05.07.2019

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის არჩევნებისათვის საარჩევნო კომისიის შექმნის შესახებ #1.225 - 25.04.2019

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ #1.60 - 06.02.2019

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლის  გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის წესით გადამსვლელ პირთათვის რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ #1.12 - 09.01.2019

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლის  გაზაფხულის სემესტრში გარე მობილობის წესით გადმომსვლელ პირთათვის რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ #1.10 - 09.01.2019

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წელს პრიორიტეტული პროგრამული მიმართულების შესაბამისად დასაფინანსებელი ადგილების განსაზღვრის შესახებ

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში  ვაკანტურ  თანამდებობებზე გამოცხადებულ კონკურში მონაწილეების შემდეგ ეტაპზე დაშვების შესახებ #2.1050 - 15.10.2018

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ #2.1023 - 05.10.2018

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლისათვის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტთა მიღების შესახებ #1.708 - 11.09.2018

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლის   რიგგარეშე გარე მობილობის წესით გადამსვლელ პირთათვის რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ #1.673 - 05.09.2018

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური საბჭოს ვაკანტურ ადგილზე წევრის არჩევნების დანიშვნის, კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრისა და საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ #1.723 -  14.09.2018

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური საბჭოს ვაკანტურ ადგილზე წევრის არჩევნების დანიშვნის, კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრისა და საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ #1.722 -  14.09.2018

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   აკადემიურ თანამდებობებზე გამოცხადებულ კონკურში მონაწილეების შემდეგ ეტაპზე დაშვების შესახებ #1.641 - 31.08.2018

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება #1.634 - 23.08.2018

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის არჩევნების დანიშვნის შესახებ #1.634 - 23.08.2018

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის არჩევნების დანიშვნის შესახებ #1.599 - 03.08.2018

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ვაკანტურ თანამდებობებზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეების შემდეგ ეტაპზე დაშვების შესახებ #2.815 - 03.08.2018წ

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ #2.773 - 25.07.2018

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ #1.524 -  16.07.2018

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლის  შემოდგომის სემესტრში შიდა მობილობის წესით გადამსვლელ პირთათვის რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ #1.506 - 10.07.2018

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლის  შემოდგომის სემესტრში გარე მობილობის წესით გადამსვლელ პირთათვის რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ #1.508 - 10.07.2018

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე დეკანის თანამდებობაზე დავით მახაშვილის დანიშვნის შესახებ #1.483 - 27.06.2018

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე დეკანის თანამდებობაზე მანანა კევლიშვილის დანიშვნის შესახებ #1.482 - 27.06.2018

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ #2.695 - 05.07.2018

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე დეკანის თანამდებობაზე ნინო კოჭლოშვილის დანიშვნის შესახებ #1.480 - 27.06.2018

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამეცნიერო-კვევითი პროექტების დაფინანსებისათვის კონკურსის გამოცხადების შესახებ #1.441 -12.06.2018 

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დეკანების არჩევნების დანიშვნის შესახებ #1.398 - 11.05.2018

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კონკურსში გამარჯვებული პირების აკადემიურ თანამდებობებზე დანიშვნის შესახებ #1.79 - 06.02.2018

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ #1.262 - 19.03.2018

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ #1.261 - 16.03.2018

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიურ თანამდებობებზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეების შემდეგ ეტაპზე დაშვების შესახებ #1.374 26.04.2018

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლისათვის მაგისტრატურაში სტუდენტთა მიღების შესახებ  #684818 - 12.08.2020

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ #1.343 - 17.04.2018
 
 

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.