ა) ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტი  

აკადემიური  პერსონალი:

1)  პროფ. – ღარიბაშვილი მანანა   – საბჭოს სპიკერი
2) პროფ. – სიმაშვილი თენგიზ
3) პროფ. – ღარიბაშვილი მანანა
4) ასოც. პროფ. – გუმაშვილი ზაურ
5) ასისტ. პროფ. – ფილაშვილი ელენე
სტუდენტები:
1) თუშიშვილი მიხეილ – ისტორიის სპეც. I კ.
2) სუხიტაშვილი მარიამ – ისტორიის სპეც. I კ.
ბ) ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
აკადემიური პერსონალი: 

1. ასისტ. პროფ. – ჟონჟოლაძე ნინო
2. ასისტ. პროფ. – ფირანიშვილი რუსუდან
სტუდენტი:
1) ქარენაშვილი შორენა – ბიომრავალფეროვნების სპეც. I კ. დოქტ.
გ) სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი
აკადემიური პერსონალი:
1) პროფ. – ჯიმშიტაშვილი ია
2) ასისტ. პროფ. – ბიწაძე ნატალია
სტუდენტები:
1) მაისურაძე მერი – ჟურნალისტიკის სპეც. II კ.
2) ჟამურაშვილი სოსო – საჯარო მართვის სპეც. IIIკ.
დ) განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი
აკადემიური პერსონალი:

1) ასოც. პროფ. – ძამუკაშვილი შორენა
2) ასისტ. პროფ. – ჩაქიაშვილი ია
სტუდენტი:
1) დალაქიშვილი სოფიკო – დაწყებითი განათლების სპეც. IIკ.

ე) აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
აკადემიური პერსონალი

1) ასოც. პროფ. – მათიაშვილი შოთა
2) ასოც. პროფ. ბუიშვილი გაგა
სტუდენტი:
1) მამუკაშვილი მიხეილ – აგრონომიის სპეც. IIკ.

ვ) ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი
აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით 

1) ყარაულაშვილი ნანა

წარმომადგენლობითი საბჭოს მდივანი: შაშვიაშვილი მარინა

 
 

2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.