საბანკო რეკვიზიტები სწავლის საფასურის გადახდისათვის.

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
სახელმწიფო ხაზინა;
ხაზინის ერთიანი ანგარიში;
ბანკის კოდი -TRESGE22;
სახაზინო კოდი -709067289;
უნდა მიეთითოს: პირადობის ნომერი, სახელი, გვარი, ფაკულტეტი, სპეციალობა, კურსი.

საბანკო რეკვიზიტები ინტენსიური გამოცდების გადახდისათვის.

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
სახელმწიფო ხაზინა;
ხაზინის ერთიანი ანგარიში;
ბანკის კოდი -TRESGE22;
სახაზინო კოდი -709067519;
უნდა მიეთითოს: პირადობის ნომერი, სახელი, გვარი, ფაკულტეტი, სპეციალობა, კურსი, კრედიტის რაოდენობა.

საბანკო რეკვიზიტები: დიპლომის, აღდგენის, მაგისტრატურის, დოქტორანტურის რეგისტრაციისათვის

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
სახელმწიფო ხაზინა;
ხაზინის ერთიანი ანგარიში;
ბანკის კოდი -TRESGE22;
სახაზინო კოდი -709067268;
უნდა მიეთითოს: პირადობის ნომერი, სახელი, გვარი, ფაკულტეტი, სპეციალობა, კურსი, კრედიტის რაოდენობა.

 
 

2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.