იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ბიზნესის ადმინისტრირების აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი მანანა ალადაშვილი

პროექტის სახელწოდება: „თელავის მუნიციპალიტეტის ტურისტული ინდუსტრიის სერვისების შესწავლა, ანალიზი და კვლევის ინსტრუმენტების შემუშავება

დამფინანსებელი ორგანიზაცია: თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თანადამფინანსებელი: საქართველოს ბანკი

კვლევის ფუნდამენტური მიზანია - თელავის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის ინდუსტრიაში სერვისების ხარისხის შესწავლა და ანალიზი, არსებული პრობლემების გამოვლენა და შედეგების გათვალისწინებით სათანადო რეკომენდაციების შემუშავება აღნიშნული სექტორის მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებისა და ადგილობრივი ეკონომიკის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობის მიზნით.

კვლევის გამოყენებითი მიზანი -   კვლევის შედეგები ხელს შეუწყობს  თელავის მუნიციპალიტეტში  ტურიზმის სექტორის გაძლიერებას მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებით, ინოვაციური და ციფრული საგანმანათლებლო ტურისტული პროდუქტების განვითარებით. წვლილს შეიტანს ტურისტულ მუშაობაში კომპიუტერული აპლიკაციების გამოყენების განვითარების საქმეში. 

კვლევის შედეგად შეიქმნება  ტურიზმის საგანმანათლებლო-კვლევითი ცენტრი,  სადაც მოხდება  სტუდენტების სწავლება ახალი ინოვაციური მიდგომებით, მოხდება სასტუმროს მართვის „ოპერა“ სისტემით პრაქტიკის კომპონენტის გაუმჯობესება, რაც ხელს შეუწყობს კონკურენტუნერიანი სპეციალისტების მომზადებას ადგილობრივ, რეგიონალურ და საერთაშორისო დონეზე, რომელთაც შეუძლიათ ტურისტული პროგრამის მომზადება, ტურისტული პროდუქტის  შექმნა და განვითარება; რელევანტური მეთოდების განსაზღვრა ტურისტული აქტივობებისა და ტურისტული მიმართულებების დაგეგმვის, ორგანიზებისა და მართვისთვის; IT აპლიკაციების პრაქტიკაში გამოყენება ტურისტულ მუშაობაში და opera სისტემის გამოყენება სასტუმროს ადმინისტრაციულ-ორგანიზაციულ საქმიანობაში;  ასევე, აღნიშნული ცენტრი აქტიურად განახორციელებს თელავის მუნიციპალიტეტში ტურისტული სერვისების კვლევას მათი შემდგომი დახვეწა-განითარებისათვის.

 
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.