თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის!
სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ,,განათლების მეცნიერებების’’ ერთობლივ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ცხადდება სტუდენტთა მიღება 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში

სსიპ  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ,,განათლების მეცნიერებების’’ ერთობლივ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ცხადდება  სტუდენტთა მიღება 2021-2022 სასწავლო წლის  შემოდგომის სემესტრში.   ადგილების რაოდენობა   5 .     

          მიღება განხორციელდება შემდეგი ვადების დაცვით:

ა) საბუთების მიღება - 23 – 31 აგვისტო;
ბ) გამოცდა უცხოენაში - 7 სექტემბერი;
გ) გამოცდის შედეგების გამოცხადება - 9 სექტემბერი;
დ) გამოცდის შედეგების გასაჩივრება -10 სექტემბერი;
ე) აპელაციის შედეგების გამოცხადება - 13 სექტემბერი;

ვ) გამოცდა სპეციალობაში (წერითი კომპონენტი, იმ საგანმანათლებლო პროგრამების კანდიდატებისათვის, რომლებსაც მოეთხოვებათ სპეციალობის გამოცდის ჩაბარება) – 13 სექტემბერი;

ზ) გამოცდის შედეგების გამოცხადება - 14 სექტემბერი;
თ) გამოცდის შედეგების გასაჩივრება - 15 სექტემბერი;
ი) აპელაციის შედეგების გამოცხადება - 16 სექტემბერი;
კ) დარგობრივ კომისიასთან გასაუბრება - 16-20 სექტემბერი;
ლ) დარგობრივ კომისიასთან გასაუბრების შედეგები - 21 სექტემბერი;
მ) ხელშეკრულების გაფორმება დოქტორანტობის კანდიდატებთან - 21 – 22
სექტემბერი;
ნ) საგანმანათლებლო ერთეულების მიერ სასწავლო პროცესის მართვის
დეპარტამენტისათვის დოქტორანტობის კანდიდატთა სიის წარდგენა - 23 სექტემბერი;
ო) ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მომზადება - 24 სექტემბერ

 

                  მიმღებ კომისიაში წარსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა:

 

) განცხადება ბილისის ახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის სახელზე;

) განმცხადებლის  ავტობიოგრაფია (CV);

) მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის და დიპლომის დანართის დამოწმებული ასლი (თსუ-  კურსდამთავრებულისათვის უნივერსიტეტის/შესაბამისი ფაკულტეტის მიერ, ხოლო სხვა შემთხვევაში - ნოტარიულად დამოწმებული ასლი; 2021 წლის მაგისტრატურის კურსდამთავრებულთათვის ცნობა ხარისხის მინიჭების თაობაზე);

) ერთსაფეხურიანი, ხუთწლიანი, უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის მაგისტრის აკადემიურ ხარისხთან გათანაბრების დამადასტურებელი საბუთი (სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული);

) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

) სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელის თანხმობა;

) სავარაუდო სამეცნიერო ხელმძღვანელის თანხმობა;

)უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატის
ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

) ქართული  ენის B 2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

)       უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

) წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობის ასლი (ან სამხედრო ბილეთი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

) ფოტოსურათი (3X4) – ბეჭდური 2 . და ელექტრონული ვერსია CD-ზე;

) სხვა დოკუმენტი, თუ ასეთს ითვალისწინებს სადოქტორო პროგრამა;

ო) სხვა დამატებით დოკუმენტი, თუ ასეთს ითვალისწინებს პროგრამაზე ჩარიცხვის წინაპირობები.

საბუთები უნდა წარადგინოთ შემდეგ მისამართზე: თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი #1, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 3 სასწავლო კორპუსი, პირველი სართული, ოთახი 110.

საკონთაქტო პირი თელავში:  დავით მახაშვილი, მობ: 599-108450

თბილისში: მარიამ მურჯიკნელი, მობ. 599899864

 
მნახველთა რაოდენობა: 919
 
 
 
 
  2021 სექტემბერი
  1

  2

  4

  5

  6

  7

  8

  10

  11

  12

  14

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30


  2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.