სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე შემდეგ მიმართულებებში:

ბიოლოგი

·         პროფესორის 1 (ერთი) საშტატო ერთეულზე 6  (ექვსი)  წლის ვადით (აფილირებული)

·         ასოცირებული პროფესორის 1 (ერთი) საშტატო ერთეულზე  6  (ექვსი) წლის ვადით (აფილირებული)

         ეკოლოგია მიკრობიოლოგიით

·         ასოცირებული პროფესორის 1 (ერთ) საშტატო ერთეულზე 6 (ექვსი) წლის ვადით
(
აფილირებული)  

კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველმა უნდა წარმოადგინოს:

·      ავტობიოგრაფია (CV)

·      პასპორტის ან პირადობის მოწმობის ასლი

·      2(ორი) ფოტოსურათი

·      სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხის ან დოქტორანტურაში სწავლის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი

·      ცნობა ნასამართლეობის შესახებ

 

. კონკურსანტის კომპეტენტურობის დასადგენად განსაზღვრული სავალდებულო

 

მოთხოვნები:

 

) პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად:

 

·      მინიმუმ 6 (ექვსი) წლის სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის გამოცდილება;

·      უმაღლესი განათლების ერთ-ერთ საფეხურზე (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელობა;

·      ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში მინიმუმ ორ სამეცნიერო (მათ შორის ერთი აუცილებლად საერთაშორისო) ფორუმში (კონფერენცია/კონგრესი/ სიმპოზიუმი) მონაწილეობა (დარგთან შესაბამისად);

(დამტკიცებულია წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომაზე ოქმი№9 30.05.2018წ.)

·      ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული დარგთან შესაბამისი ორი საუკეთესო სამეცნიერო ნაშრომი;

·      წასაკითხად შემოთავაზებული ორი სასწავლო კურსის სილაბუსი, რომლებიც შემუშავებული იქნება უნივერსიტეტში მოქმედი შესაბამისი აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამებისა და სილაბუსის ფორმის გათვალისწინებით(დამოწმებული ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის მიერ);

(დამტკიცებულია წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომაზე ოქმი№9 30.05.2018წ.)

·      სადოქტორო/სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელობა/პუბლიკაციაიმაქტ აქტორიან (Impact Factor) სამეცნიერო ჟურნალში/მონაწილეობასამეცნიერო-კვლევით/ საგანმანათლებლო პროექტში.

·      დარგის განვითარების კონცეფცია.

ბ) ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად:

 

·      ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე 6 (ექვსი) წლის ვადით შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს 3 (სამი) წლის სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი.

შენიშვნა:

§  ნებისმიერი აქტივობის შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს დამოწმებულად

 

(ოფიციალური პირის ხელმოწერა, ბეჭედი) და  დანართი 1.-ის სტრუქტურის შესაბამისად;

 

§  კონკურსანტი ვალდებულია, არაქართული წარმოების დოკუმენტები წარმოადგინოს ქართულ ენაზე თარგმნილი და სანოტარო წესით დამოწმებული სახით.

 

·         კონკურსანტი, კონკურსში მონაწილეობის მიღების მიზნით, ვალდებულია, წერილობით გამოხატოს თანხმობა:

ა/. ,,აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესის  შესახებ“ დებულების მოთხოვნების შესრულებასთან დაკავშირებით;

ბ/. შრომითი ურთიერთობის პირობების შესრულებასთან დაკავშირებით, მათ შორის  თანხმობა, რომ თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იმყოფებოდეს  პროფესორი კვირაში მინიმუმ სამი სამუშაო დღის განმავლობაში, ხოლო ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორი მინიმუმ ოთხი სამუშაო დღის განმავლობაში (დანართი 5.).

შენიშვნა: საგანმანათლებლო პროგრამის სპეციფიკის გათვალიწინებით, უნივერსიტეტის რექტორთან შეთანხმებით, შესაძლებელია, განისაზღვროს ინდივიდუალური გრაფიკი.   

·         კონკურსში მონაწილე კანდიდატთა მონაცემების შეფასება განხორციელდება თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ 2014 წლის 30 მაისს დამტკიცებული (ოქმი N15)აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესის შესახებ დებულებისმიხედვით;

·        კონკურსში მონაწილეთა რეგისტრაცია (საბუთების მიღება) დაიწყება 2020 წლის 14 დეკემბერს და დასრულდება 2020წლის 18 დეკემბერს;

·        საბუთების მიღება განხორციელდება #214-ე ოთახში (უნივერსიტეტის I კორპუსი, II სართული) შაბათ-კვირის გარდა, 10:00 საათიდან - 17:00 საათამდე, ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში საკონკურსო საბუთები დასკანერებული ფორმით გადაეგზავნება უნივერსიტეტის იურიდიული სამასახურის ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსს  (ქ. ხმალაძე) სამსახურებრივ   ელექტრონულ ფოსტაზე (hr@tesau.edu.ge);

·        კონკურსის ჩატარების დღედ განისაზღვრ2020 წლის 22 დეკემბერი.

ელ ფოსტა info@tesau.edu.ge

 

 

 

 
მნახველთა რაოდენობა: 369
 
 
 
 
  2021 იანვარი
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31


  2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.