მასწავლებლობის მსურველთათვის

  მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე საბუთების მიღება იწარმოებს 2019 წლის 18 სექტემბრიდან 25 სექტემბრის 15 საათის ჩათვლით.  (იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კორპუსი, მეორე სართული, აუდიტორია #27).

აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:

ა)განცხადება რექტორის სახელზე  (შეივსება ადგილზე); 

ბ) პირადობის მოწმობის ასლი/დედანთან ერთად/;

გ) უმაღლესი განათლების დიპლომის ასლი (დედანთან ერთად)/ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტი;

დ) 2 ფოტოსურათი3X4;

ე)სამხედრო ვალდებულების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი  (გაწვევას დაქვემდებარებული ვაჟებისათვის);

ვ) მიმართულების შესაბამისი საგნის გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტი, გაცემული შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ;

 

პროგრამაზე შესაძლებელია მსურველთა მიღება შემდეგი მიმართულებების მიხედვით:

 • ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური);

 • მათემატიკა, (საბაზო და საშუალო საფეხური);

 • ფიზიკა (საბაზო და საშუალო საფეხური);

 • ქიმია (საბაზო და საშუალო საფეხური)

 • ბიოლოგია (საბაზო და საშუალო საფეხური);

 • გეოგრაფია (საბაზო და საშუალო საფეხური);

 • ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური);

 • ინგლისური ენა (საბაზო და საშუალო საფეხური);

 • გერმანული ენა (საბაზო და საშუალო საფეხური);

 • სპორტი;

 • სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება.

საგანმანათლებლო პროგრამაზე მისაღები გამოცდა ჩატარდება 2019 წლის 26 სექტემბერს 

(იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) 

 

პროგრამაზე ჩარიცხვა

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლოპ როგრამაზე ჩარიცხვის საფუძველია:

ა)მიმართულების შესაბამის საგნის გამოცდის ჩაბარება შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში;

ბ)იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გამოცდის ჩაბარება.

 

უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გამოცდა

გამოცდა ჩატარდება წერილობითი ფორმით,ტესტირების სახით. 

ტესტები მოიცავს ორ ნაწილის: კითხვებს „ზოგადი განათლების შესახებ“  საქართველოს კანონიდან და ზოგადი უნარების ტესტურ დავალებებს.გამოცდის ხანგრძლივობა   120 წუთი.

მისაღები გამოცდა შეფასდება მაქსიმუმ 100 ქულით. მისაღები გამოცდის კომპეტენციის მინიმალური ზღვარია 51 ქულა.  

საგამოცდო ტესტი შედგება ორი ნაწილისაგან. 

ა) პირველი ნაწილი შედგება 40 ტესტური დავალებისაგან და მოიცავს კითხვებს საქართველოს კანონიდან ზოგადი განათლების შესახებ.  ტესტის ამ ნაწილის მაქსიმალური ქულაა  40.

ბ) ტესტის მეორე ნაწილი  შედგება ზოგადი უნარების 25 ტესტური დავალებისაგან. ამ ნაწილის მაქსიმალური ქულაა  60  და  მოიცავს ტესტურ დავალებებს: 

 • ანალოგიებზე;

 • წინადადების შევსებაზე ;

 • ლოგიკაზე;

გამოცდის შედეგები

გამოცდის შედეგები აპლიკანტებს ეცნობებათ 26-27 სექტემბერს. გამოცდების შედეგების გასაჩივრების თარიღია 2019 წლის 26 სექტემბერიდან  27 სექტემბრის 13:00 ჩათვლით. 

აპლიკანტებთან ხელშეკრულების გაფორმება

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში, აპლიკანტებთან გაფორმდება ხელშეკრულება  2019 წლის 26 - 27 სექტემბერს.

 დაფინანსება

პროგრამისთვის გამოყოფილია სულ 60 ადგილი, მათ შორის, სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დასაფინანსებელი ადგილების რაოდენობაა 40 ადგილი, აღნიშნული ადგილების სრულად ათვისების შემთხვევაში, შესაძლებელია დასაფინანსებელი რაოდენობის ზემოთ  სწავლის მსურველთა მიღება (20 ადგილის ფარგლებში) თვითდაფინანსებით.

 


მიღება მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე  

2019–2020  სასწავლო წლისთვის თელავის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტიაცხადებს სტუდენტთა მიღებას მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიმართულებების მიხედვით. დეტალური ინფორმაციისათვის იხ. ბრძანება


პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

თესაუში ჩარიცხულ პირველკურსელთა რეგისტრაცია  იწარმოებს 2019 წლის 2 სექტემბრიდან 26 სექტემბრის ჩათვლით. (თესაუ; I კორპუსი; II სართული; ოთახი N29;)

რეგისტრაციისთვის  წარმოსადგენი დოკუმენტები:

1.      პირადობის მოწმობის ასლი;

2.      ოთხი ფერადი ფოტოსურათი (3X4);

3.      სკოლის ატესტატი (დედანი);

4.      მიწერის მოწმობა (ვაჟებისთვის);

5.      სწავლის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი (ერთი სემესტრის საფასური).


თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2019-2020 სასწავლო წლისათვის აცხადებს მიღებას სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

ეკოლოგია  - 15  ადგილი

საგამოცდო საკითხები

 

მეტეოროლოგია -კლიმატოლოგია - 5 ადგილი

საგამოცდო საკითხები

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

ტიპოლოგიური ლინგვისტიკა და მთარგმნელობითი საქმე (ქართულ-ინგლისური, ინგლისურ-ქართული;       ქართულ-რუსული,  რუსულ- ქართული;  ქართულგერმანული,  გერმანულ- ქართული)  10 ადგილი

საგამოცდო საკითხები

 

ახალი და უახლესი ისტორია  - 10 ადგილი

საგამოცდო საკითხები

 

 

 

              სოციალურ მეცნიერებათაბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი

 

ბიზნესის დმინისტრირების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა-20 ადგილი

საგამოცდო საკითხები

 

ეკონომიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა-20ადგილი

საგამოცდო საკითხები

 

აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

  

მევენახეობა-მეღვინეობა15 ადგილი

საგამოცდო საკითხები

 

 

·         საბუთების მიღება იწარმოებს 2019  წლის 19 აგვისტოდან 2019  წლის 19 სექტემბრის ჩათვლით საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამის ფაკულტეტებზე (საბუთების შემოწმების შემდეგ განცხადებები დანართებთან ერთად გადაიგზავნება უნივერსიტეტის კანცელარიაში);

 

·         მაგისტრატურაში  ჩარიცხვის მსურველმა უნდა წარმოადგინოს განცხადება რექტორის

სახელზე (იხ.დანართი1) შესაბამისი სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის  მითითებითრომელსაც თან უნდა ერთვოდეს:

 

ა)  მოქალაქის პირადობის მოწმობის (პასპორტის) ასლი;

ბ)  ორი ფერადი ფოტოსურათი (3x4);

გ) ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული დიპლომი დანართთან ერთად /ცნობა

კვალიფიკაციის მინიჭების შესახებ  და მათი შესაბამისი  ასლები;

დ) სამხედრო ვალდებულებასთან დამოკიდებულების დამადასტურებელი

 დოკუმენტის ასლი (სავალდებულოა ვაჟებისათვის);

ე) საერთო სამაგისტრო გამოცდის სერტიფიკატი;

ვ)  მაგისტრატურაში მისაღებ კონკურსში მონაწილეობისათვის საორგანიზაციო

გადასახადის - 50 (ლარის) ქვითარი;

 

1.    მაგისტრატურის ყველა საგანმანათლებლო პროგრამაზე მისაღები გამოცდა ჩატარდება

2019 წლის 23 სექტემბერს. კონკრეტულ სამაგისტრო პროგრამაზე კანდიდატთა ჩარიცხვა განხორციელდება, თუ  ჩასარიცხ კანდიდატთა რაოდენობა იქნება 2 ან მეტი;

2.    გამოცდების შედეგების  გამოცხადებისა და შედეგების  გასაჩივრების ვადად განისაზღვრა: 2019 წლის 23 – 24 სექტემბრი, 15:00 საათის ჩათვლით;

3.    მაგისტრანტობის კანდიდატებთან ხელშეკრულებები გაფორმდება 2019 წლის 23-25 სექტემბერს;

 


განისაზღვრა 2019-2020 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის გრაფიკი და საგამოცდო ვადები


სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების შესახებ

 იაკობ  გოგებაშვილის  სახელობის თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამაგისტრო საგანმანათლებლო  პროგრამებზე   გამოცდა/გასაუბრება  ჩატარდება მიმდინარე წლის 24 სექტემბერს. სპეციალობის გამოცდა/ გასაუბრება დაიწყება   11 საათზე, ხოლო უცხო ენის გამოცდა _ 14 საათზე . გამოცდის ხანგრძლივობაა 2 საათი.
 მისაღები   გამოცდები  ჩატარდება    უნივერსიტეტის  I კორპუსში, III  სართული აუდიტორია №66.

  მის.: ქართული  უნივერსიტეტის ქ.#1.

დამატებითი  ინფორმაციისათვის  შეგიძლიათ დარეკოთ შემდეგ  ნომერზე 0(350)23 49 09.ლ


ინფორმაცია სასწავლო წლის დაწყებასთან და რეგისტრაციის ვადებთან დაკავშირებით

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2018-2019  სასწავლო წელი (საბაკალავრო, ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის  მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო  და ქართულ ენაში მომზადების პროგრამებზე)  დაიწყება 2018 წლის 1 ოქტომბერს და დასრულდება 2019 წლის 5 ივლისს.

·         სემესტრების ხანგრძლივობა განისაზღვრება შემდეგი სახით:

                     ა)    სემესტრი დაიწყება 2018  წლის 1 ოქტომბერს და დასრულდება 2019 წლის 

               8 თებერვალს;

         ბ)   II  სემესტრი დაიწყება 2019 წლის 25  თებერვალს და დასრულდება 2019  წლის 5 ივლისს;

         გ) პირველი სემესტრის სტუდენტთა  ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია   დაიწყება 2018 წლის 3 სექტემბრიდან და დასრულდება 2018 წლის 26 სექტემბერს. ადმინისტრაციული  რეგისტრაციის დაგვიანებით გავლა შესაძლებელია კანონმდებლობის ფარგლებში;

         დ) სტუდენტთა აკადემიური რეგისტრაცია დაიწყება 2018 წლის 3 სექტემბერს და დასრულდება 2018 წლის 15 ოქტომბერს.

 

·         სესიები ჩატარდება შემდეგი გრაფიკით: 

     ა) ზამთრის სესიები დაიწყება  2019 წლის  14  იანვარს და დასრულდება  2019 წლის 25   იანვარს.

                      ა¹)  დამატებითი საგამოცდო პერიოდი განისაზღვრება 2019 წლის 25 იანვრიდან  2019  წლის 5  თებერვლის  ჩათვლით;

    

    ბ)  ზაფხულის სესიები დაიწყება   2019  წლის 10 ივნისიდან  და დასრულდება  2019  წლის 21 ივნისს;

  ბ¹)  დამატებითი საგამოცდო პერიოდი განისაზღვრება 2018  წლის  21 ივნისიდან 2019 წლის   2 ივლისის    ჩათვლით;

·         არდადეგების ხანგრძლივობა  განისაზღვრება შემდეგი სახით:

 

) ზამთრის არდადეგები დაიწყება  2019  წლის 11 თებერვლიდან და დასრულდება 2019  წლის 24 თებერვალს;

ბ) ზაფხულის არდადეგები დაიწყება 2019 წლის 8 ივლისს  და დასრულდება 2019 წლის 31  აგვისტოს.

 

 

·         პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარადგინონ შემდეგი საბუთები:

 

1.      მოქალაქეობის პირადობის მოწმობის ასლი;

2.      4 ფერადი ფოტოსურათი (3:4 დისკთან ერთად);

3.      ატესტატის დედანი.

4.      სამხედრო ვალდებულებასთან დამოკიდებულების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (სავალდებულოა ვაჟებისათვის);

 


მიღება ბაკალავრიატში

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას  2019-2020 სასწავლო წლისთვის შემდეგ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე: ცნობარი


მიღება ბაკალავრიატში

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას  2018-2019 სასწავლო წლისთვის შემდეგ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე: ცნობარი


მიღება ბაკალავრიატში

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას  2017-2018 სასწავლო წლისთვის შემდეგ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე: ცნობარი

 


მიღება ბაკალავრიატში

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას  2016-2017 სასწავლო წლისთვის შემდეგ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე: ცნობარი

 

 
 

2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.