თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2020-2021 სასწავლო წლისათვის აცხადებს მიღებას სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 ეკოლოგია  - 15  ადგილი

საგამოცდო საკითხები

 

 მეტეოროლოგია -კლიმატოლოგია - 5 ადგილი

საგამოცდო საკითხები

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ტიპოლოგიური ლინგვისტიკა და მთარგმნელობითი საქმე (ქართულ-ინგლისურიინგლისურ-ქართული;       ქართულ-რუსული,  რუსულქართული;  ქართულგერმანული,  გერმანულქართული)  _10 ადგილი

საგამოცდო საკითხები

 

ახალი და უახლესი ისტორია  - 10 ადგილი

საგამოცდო საკითხები

 

 სოციალურ მეცნიერებათაბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი

 

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა-20 ადგილი

საგამოცდო საკითხები

 

ეკონომიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა-20 ადგილი

საგამოცდო საკითხები

 

აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

  

მევენახეობა-მეღვინეობა–15 ადგილი

საგამოცდო საკითხები

 

საბუთების მიღება იწარმოებს 2020  წლის 1 სექტემბრიდან  2020  წლის 23 სექტემბრის ჩათვლით საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამის ფაკულტეტებზე.

 მაგისტრატურაში  ჩარიცხვის მსურველმა უნდა წარმოადგინოს განცხადება რექტორის

სახელზე (იხ.დანართი1შესაბამისი სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის   მითითებით რომელსაც თან უნდა ერთვოდეს:

)  მოქალაქის პირადობის მოწმობის (პასპორტისასლი;

)  ორი ფერადი ფოტოსურათი (3x4);

ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული დიპლომი დანართთან ერთად /ცნობა კვალიფიკაციის მინიჭების შესახებ  და მათი შესაბამისი  ასლები;

სამხედრო ვალდებულებასთან  დამოკიდებულების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი  (სავალდებულოა ვაჟებისათვის);

საერთო სამაგისტრო გამოცდის სერტიფიკატი;

)  მაგისტრატურაში მისაღებ კონკურსში მონაწილეობისათვის საორგანიზაციო  გადასახადის - 50 (ლარისქვითარი;

ü  მაგისტრატურის ყველა საგანმანათლებლო პროგრამაზე მისაღები გამოცდა ჩატარდება 2020  წლის 28 სექტემბერს.

ü    კონკრეტულ სამაგისტრო პროგრამაზე კანდიდატთა ჩარიცხვა განხორციელდებათუ  ჩასარიცხ კანდიდატთა რაოდენობა იქნება 2 ან მეტი;

ü  გამოცდების შედეგების  გამოცხადებისა და შედეგების  გასაჩივრების ვადად განისაზღვრა: 2020 წლის 28 სექტემბრიდან 29 სექტემბრის  15:00 საათის ჩათვლით;

ü  მაგისტრანტობის კანდიდატებთან ხელშეკრულებები გაფორმდება 2020 წლის 28-30 სექტემბრის ჩათვლით.

დამატებით  კითხვების შემთხვევაში შეგიძლიათ დარეკოთ  0350 27 59 82


თესაუ-ში ჩარიცხულ პირთა რეგისტრაციის შესახებ

თესაუში ჩარიცხულ პირთა რეგისტრაცია  იწარმოებს 2020 წლის 1 სექტემბრიდან 25 სექტემბრის ჩათვლით. (თესაუ; I კორპუსი; II სართული; ოთახი N211;)

რეგისტრაციისთვის  წარმოსადგენი დოკუმენტები:

1.      პირადობის მოწმობის ასლი;

2.      ოთხი ფერადი ფოტოსურათი (3X4);

3.      სკოლის ატესტატი (დედანი);

4.      მიწერის მოწმობა (ვაჟებისთვის);

5.      სწავლის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი (ერთი სემესტრის საფასური).


მიღება ბაკალავრიატში

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას  2020-2021 სასწავლო წლისთვის შემდეგ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე: ცნობარი


პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

თესაუში ჩარიცხულ პირველკურსელთა რეგისტრაცია  იწარმოებს 2019 წლის 2 სექტემბრიდან 26 სექტემბრის ჩათვლით. (თესაუ; I კორპუსი; II სართული; ოთახი N29;)

რეგისტრაციისთვის  წარმოსადგენი დოკუმენტები:

1.      პირადობის მოწმობის ასლი;

2.      ოთხი ფერადი ფოტოსურათი (3X4);

3.      სკოლის ატესტატი (დედანი);

4.      მიწერის მოწმობა (ვაჟებისთვის);

5.      სწავლის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი (ერთი სემესტრის საფასური).


თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2019-2020 სასწავლო წლისათვის აცხადებს მიღებას სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

ეკოლოგია  - 15  ადგილი

საგამოცდო საკითხები

 

მეტეოროლოგია -კლიმატოლოგია - 5 ადგილი

საგამოცდო საკითხები

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

ტიპოლოგიური ლინგვისტიკა და მთარგმნელობითი საქმე (ქართულ-ინგლისური, ინგლისურ-ქართული;       ქართულ-რუსული,  რუსულ- ქართული;  ქართულგერმანული,  გერმანულ- ქართული)  10 ადგილი

საგამოცდო საკითხები

 

ახალი და უახლესი ისტორია  - 10 ადგილი

საგამოცდო საკითხები

 

 

 

              სოციალურ მეცნიერებათაბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი

 

ბიზნესის დმინისტრირების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა-20 ადგილი

საგამოცდო საკითხები

 

ეკონომიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა-20ადგილი

საგამოცდო საკითხები

 

აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

  

მევენახეობა-მეღვინეობა15 ადგილი

საგამოცდო საკითხები

 

 

·         საბუთების მიღება იწარმოებს 2019  წლის 19 აგვისტოდან 2019  წლის 19 სექტემბრის ჩათვლით საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამის ფაკულტეტებზე (საბუთების შემოწმების შემდეგ განცხადებები დანართებთან ერთად გადაიგზავნება უნივერსიტეტის კანცელარიაში);

 

·         მაგისტრატურაში  ჩარიცხვის მსურველმა უნდა წარმოადგინოს განცხადება რექტორის

სახელზე (იხ.დანართი1) შესაბამისი სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის  მითითებითრომელსაც თან უნდა ერთვოდეს:

 

ა)  მოქალაქის პირადობის მოწმობის (პასპორტის) ასლი;

ბ)  ორი ფერადი ფოტოსურათი (3x4);

გ) ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული დიპლომი დანართთან ერთად /ცნობა

კვალიფიკაციის მინიჭების შესახებ  და მათი შესაბამისი  ასლები;

დ) სამხედრო ვალდებულებასთან დამოკიდებულების დამადასტურებელი

 დოკუმენტის ასლი (სავალდებულოა ვაჟებისათვის);

ე) საერთო სამაგისტრო გამოცდის სერტიფიკატი;

ვ)  მაგისტრატურაში მისაღებ კონკურსში მონაწილეობისათვის საორგანიზაციო

გადასახადის - 50 (ლარის) ქვითარი;

 

1.    მაგისტრატურის ყველა საგანმანათლებლო პროგრამაზე მისაღები გამოცდა ჩატარდება

2019 წლის 23 სექტემბერს. კონკრეტულ სამაგისტრო პროგრამაზე კანდიდატთა ჩარიცხვა განხორციელდება, თუ  ჩასარიცხ კანდიდატთა რაოდენობა იქნება 2 ან მეტი;

2.    გამოცდების შედეგების  გამოცხადებისა და შედეგების  გასაჩივრების ვადად განისაზღვრა: 2019 წლის 23 – 24 სექტემბრი, 15:00 საათის ჩათვლით;

3.    მაგისტრანტობის კანდიდატებთან ხელშეკრულებები გაფორმდება 2019 წლის 23-25 სექტემბერს;

 


განისაზღვრა 2019-2020 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის გრაფიკი და საგამოცდო ვადები


სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების შესახებ

 იაკობ  გოგებაშვილის  სახელობის თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამაგისტრო საგანმანათლებლო  პროგრამებზე   გამოცდა/გასაუბრება  ჩატარდება მიმდინარე წლის 24 სექტემბერს. სპეციალობის გამოცდა/ გასაუბრება დაიწყება   11 საათზე, ხოლო უცხო ენის გამოცდა _ 14 საათზე . გამოცდის ხანგრძლივობაა 2 საათი.
 მისაღები   გამოცდები  ჩატარდება    უნივერსიტეტის  I კორპუსში, III  სართული აუდიტორია №66.

  მის.: ქართული  უნივერსიტეტის ქ.#1.

დამატებითი  ინფორმაციისათვის  შეგიძლიათ დარეკოთ შემდეგ  ნომერზე 0(350)23 49 09.ლ


ინფორმაცია სასწავლო წლის დაწყებასთან და რეგისტრაციის ვადებთან დაკავშირებით

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2018-2019  სასწავლო წელი (საბაკალავრო, ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის  მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო  და ქართულ ენაში მომზადების პროგრამებზე)  დაიწყება 2018 წლის 1 ოქტომბერს და დასრულდება 2019 წლის 5 ივლისს.

·         სემესტრების ხანგრძლივობა განისაზღვრება შემდეგი სახით:

                     ა)    სემესტრი დაიწყება 2018  წლის 1 ოქტომბერს და დასრულდება 2019 წლის 

               8 თებერვალს;

         ბ)   II  სემესტრი დაიწყება 2019 წლის 25  თებერვალს და დასრულდება 2019  წლის 5 ივლისს;

         გ) პირველი სემესტრის სტუდენტთა  ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია   დაიწყება 2018 წლის 3 სექტემბრიდან და დასრულდება 2018 წლის 26 სექტემბერს. ადმინისტრაციული  რეგისტრაციის დაგვიანებით გავლა შესაძლებელია კანონმდებლობის ფარგლებში;

         დ) სტუდენტთა აკადემიური რეგისტრაცია დაიწყება 2018 წლის 3 სექტემბერს და დასრულდება 2018 წლის 15 ოქტომბერს.

 

·         სესიები ჩატარდება შემდეგი გრაფიკით: 

     ა) ზამთრის სესიები დაიწყება  2019 წლის  14  იანვარს და დასრულდება  2019 წლის 25   იანვარს.

                      ა¹)  დამატებითი საგამოცდო პერიოდი განისაზღვრება 2019 წლის 25 იანვრიდან  2019  წლის 5  თებერვლის  ჩათვლით;

    

    ბ)  ზაფხულის სესიები დაიწყება   2019  წლის 10 ივნისიდან  და დასრულდება  2019  წლის 21 ივნისს;

  ბ¹)  დამატებითი საგამოცდო პერიოდი განისაზღვრება 2018  წლის  21 ივნისიდან 2019 წლის   2 ივლისის    ჩათვლით;

·         არდადეგების ხანგრძლივობა  განისაზღვრება შემდეგი სახით:

 

) ზამთრის არდადეგები დაიწყება  2019  წლის 11 თებერვლიდან და დასრულდება 2019  წლის 24 თებერვალს;

ბ) ზაფხულის არდადეგები დაიწყება 2019 წლის 8 ივლისს  და დასრულდება 2019 წლის 31  აგვისტოს.

 

 

·         პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარადგინონ შემდეგი საბუთები:

 

1.      მოქალაქეობის პირადობის მოწმობის ასლი;

2.      4 ფერადი ფოტოსურათი (3:4 დისკთან ერთად);

3.      ატესტატის დედანი.

4.      სამხედრო ვალდებულებასთან დამოკიდებულების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (სავალდებულოა ვაჟებისათვის);

 


მიღება ბაკალავრიატში

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას  2019-2020 სასწავლო წლისთვის შემდეგ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე: ცნობარი


მიღება ბაკალავრიატში

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას  2018-2019 სასწავლო წლისთვის შემდეგ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე: ცნობარი


მიღება ბაკალავრიატში

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას  2017-2018 სასწავლო წლისთვის შემდეგ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე: ცნობარი

 


მიღება ბაკალავრიატში

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას  2016-2017 სასწავლო წლისთვის შემდეგ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე: ცნობარი

 

 
 

2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.