იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2024 წლის 15 იანვარს აკადემიური თანამდებობის

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 34-ე მუხლის და 35-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის N122/ნ-ე ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის მე-8 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 26-ე მუხლის და 27-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ 2014 წლის 30 მაისს დამტკიცებული (ოქმი №15)

„აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესის“ შესახებ დებულების მე-4 მუხლის 4.2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის ნათია გაბაშვილის სამსახურებრივი ბარათის (07/12/2023 წ; N1666176), აგრარულ, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანის ლევან შავაძის სამსახურებრივი ბარათის (07/12/2023წ; N1665907), უნივერსიტეტის რექტორის 2023 წლის 08 დეკემბრის N1680447 ბრძანების და 2024 წლის 15 იანვარს აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის კონკურსანტთა საბუთების მიმღები კომისიის თავმჯდომარის ქეთევან ხმალაძის სამსახურებრივი ბარათის (29/01/2024წ; N80870) საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 2024 წლის 15 იანვარს აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის მომდევნო ეტაპზე, დაშვებულ იქნან შემდეგი კონკურსანტები:

 1. განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი:
 2. პედაგოგიკის მიმართულებით: პროფესორის 2 (ორი) საშტატო ერთეული (აფილირებული), 6 წლით დავით მახაშვილი ნინო მოდებაძე ასოცირებული პროფესორის 1 (ერთი) საშტატო ერთეული (აფილირებული) 6 წლით შორენა ძამუკაშვილი მეთოდიკის მიმართულებით: პროფესორის 1 (ერთი) საშტატო ერთეული (აფილირებული), 6 წლით ნინო ნახუცრიშვილი
 3. აგრარულ, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი: აგრონომიის (ნიადაგმცოდნეობა) მიმართულება: პროფესორის 1 (ერთი) საშტატო ერთეული (აფილირებული), 6 წლით მანანა კევლიშვილი
 4. დაევალოს უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის კონკურსანტთა საბუთების მიმღებ კომისიას შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; 3.დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას ბრძანების პირველ პუნქტში მითითებული პირებისთვის წინამდებარე ბრძანების სათანადო წესით გაცნობა;
 5. ბრძანების ასლი გადაეცეს უნივერსიტეტის ფაკულტეტებს;
 6. დაევალოს უნივერსიტეტის ინტერნაციონალიზაციისა და საზოგადოებრივ საქმეთა სამსახურს ბრძანების ვებ-გვერდზე განთავსება;
 7. ბრძანებაძა ძალაშია ხელმოწესითანავე;
 8. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული პირის მიერ, მისი გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში, თელავის რაიონულ სასამართლოში (მის: ქ.თელავი, დავით აღმაშენებლის გამზირი N41).
 
მნახველთა რაოდენობა: 151
 
 
 
 
  2024 მარტი
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31


  2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.