თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 29-30 ოქტომბერს ატარებს მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას ,,კულტურათაშორისი დიალოგები“

საკონფერენციო მოხსენებები დაიბეჭდება სრულად

კონფერენციის სამეცნიერო მიმართულებები:

 • ისტორიული და ლიტერატურული კვლევები (პარალელები);

 • მითოლოგიური, ფოლკლორული და დიალექტოლოგიური ძიებანი;

 • ენათა შეპირისპირებითი ტიპოლოგია;

 • ენათა ურთიერთგავლენები თანამედროვე მსოფლიოში;

 • ნაციონალური ენები და კულტურა, მათი სპეციფიკა და ურთიერთზეგავლენა;

 • ენათა ლინგვოკულტუროლოგიური და სოციოლინგვისტური ასპექტები;

 • მხატვრული ლიტერატურა კულტურის კონტექსტში;

 • სამეცნიერო მემკვიდრეობათა კულტურათაშორისი მიმართებანი;

 • თარგმანი და კულტურათაშორისი კომუნიკაციები;

 • სახელოვნებო მიმართულებათა კულტურათშორისი ასპექტები;

 • ლექსიკოლოგიური პრობლემები;

 • მასმედია - თანამედროვეობა, თეორია, მეთოდოლოგია და პრაქტიკა;

 • ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი;

 • საბუნებისმეტყველო და სამედიცინო კვლევები;

 • ფილოსოფიური აზროვნების განვითარების ძირითადი ასპექტები;

 • სწავლების თანამედროვე მეთოდები; ენათა სწავლების მეთოდიკა და საინფორმაციო ტექნოლოგიები კვლევა-სწავლებაში;

 • აგრო და ბიზნეს ინდუსტრია;

 • პოლიტიკური მეცნიერებები, რეგიონალური მმართველობა და კულტურულ–საგანმანათლებლო ურთიერთმიმართებანი;

 • ეკონომიკა;

 • არქეოლოგია და თანამედროვე მიღწევები/აღმოჩენები

 • კონფერენცია ითვალისწინებს პლენარულ და სექციურ მუშაობას; ასევე კულტურულ პროგრამას

 • კონფერენციის ფარგლებში ჩატარდება ტრენინგი კვლევისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდებზე; გაიცემა სერტიფიკატები

 • საკონფერენციო პროგრამა და შრომების კრებული დარიგდება კონფერენციის მსვლელობის დროს

კონფენეციის სამუშაო ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული.

კონფერენციის რეგლამენტი: მოხსენება 10-15 წუთი მსჯელობა 3-5 წუთი

 • კონფერენციაზე შესაძლებელია დაუსწრებელი მონაწილეობაც

საკონფერენციო განაცხადი (თანდართული ფორმით) და გამოსაქვეყნებელი ნაშრომი (საკონფერენციო მოხსენება) გადმოაგზავნეთ 2021 წლის 5 (ხუთი) აგვისტოს ჩათვლით ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზე:

nunukageldiashvili@gmail.com

manana_garibashvili@yahoo.com

 • საორგანიზაციო კომიტეტი შეარჩევს მოხსენებებს კონფერენციისათვის.

15 აგვისტომდე მიიღებთ შეტყობინებას კონფერენციაში მონაწილეობისა და საბანკო რეკვიზიტების შესახებ;

 • 15 სექტემბრამდე იხდით სარეგისტრაციო გადასახადს (საბანკო რეკვიზიტები გეცნობებათ მოგვიანებით).

 • კონფერენციის მონაწილემ, საორგანიზაციო კომიტეტის შეტყობინების შემდეგ, უნდა გადაიხადოს საორგანიზაციო თანხა 120 ლარი ; მონაწილე უცხოეთიდან - 60 დოლარი - 60$); თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აფილირებულმა პერსონალმა 110 ლარი.

 • თანაავტორობის შემთხვევში საორგანიზაციო თანხას იხდის თითოეული ავტორი ცალ-ცალკე. თანხის გადახდა მოხდება საბანკო ანგარიშსწორებით.

 • მგზავრობა და სასტუმრო ხარჯები – კონფერენციის მონაწილეთა ხარჯით

 • პუბლიკაცია, კულტურული პროგრამა და ექსკურსია – კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის ხარჯით

 • კონფერენციის ჩატარების ადგილი - თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საკონფერენციო დარბაზი, უნივერსიტეტის ქუჩა N 1.

 
მნახველთა რაოდენობა: 1096
 
 
 
 
  2022 იანვარი
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  11

  13

  14

  15

  16

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31


  2022 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.