მათემატიკის, ინფორმატიკისა და ფიზიკის დეპარტამენტი

ხელმძღვანელი

  • სვიმონ ოხანაშვილი

წევრები

ასოცირებული პროფესორები:

 ასისტენტ-პროფესორები:

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დეპარტამენტი


ხელმძღვანელი

წევრები

პროფესორები:

 ასოცირებული პროფესორები:

 ასისტენტ-პროფესორები:

  • დარეჯან მარგალიტაშვილი
  • ვლადიმერ გორგიშელი

ასისტენტი

 

 

 
 

2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.