მიღება სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე

       იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას 2017-2018 სასწავლო წლისთვის შემდეგ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 1. აგროეკოლოგია;
 2. კვების პროდუქტების ტექნოლოგიები;
 3. ბიოლოგია;
 4. ეკოლოგია;
 5. ფუნქციათა თეორია და ფუნქციონალური ანალიზი;
 6. მეტეოროლოგია, კლიმატოლოგია;
 7. ტიპოლოგიური ლინგვისტიკა და მთარგმნელობითი საქმე;
 8. ახალი და უახლესი ისტორია;
 9. საგნის (ფიზიკა, მათემატიკა, ბიოლოგია, გეოგრაფია, ქიმია, გერმანული ენა, ქართული ენა და ლიტერატურა, ინგლისური ენა) სწავლების მეთოდიკა;
 10. ბიზნესის ადმინისტრირება;
 11. ეკონომიკა.

         საბუთების მიღება იწარმოებს 2017 წლის 21 აგვისტოდან 2017 წლის 14 სექტემბრის 15:00 საათის ჩათვლით საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამის ფაკულტეტებზე.

      მაგისტრატურაში ჩარიცხვის მსურველმა უნდა წარმოადგინოს განცხადება რექტორის სახელზე, შესაბამისი სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მითითებით, რომელსაც თან უნდა ერთვოდეს:

    ა) მოქალაქის პირადობის მოწმობის (პასპორტის) ასლი;

    ბ) ორი ფერადი ფოტოსურათი (3x4);

   გ) ბაკალავრის დიპლომი, დანართითურთ /ცნობა კვალიფიკაციის მინიჭების შესახებ და მათი შესაბამისის ასლები;

    დ) სამხედრო ვალდებულებასთან დამოკიდებულების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (სავალდებულო ვაჟებისთვის);

  ე) საერთო სამაგისტრო გამოცდის სერთიფიკატი;

    ვ) მაგისტრატურაში მისაღებ კონკურსში მონაწილეობისთვის საორგანიზაციო გადასახადის - 50 (ლარის) ქვითარი;

     მაგისტრატურის ყველა საგანმანათლებლო პროგრამაზე მისაღები გამოცდა ჩატარდება 2017 წლის 19 სექტემბერს.

        დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში: (0350) 27-59-82

        მისაღები გამოცდების საკითხები იხილეთ ბმულზე

 
მნახველთა რაოდენობა: 640
 
 
 
 
  2018 იანვარი
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  10

  11

  13

  14

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31


  2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.