თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აცხადებს კონკურსს აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად 2017 წლის 10 ივლისიდან:
აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 3 (სამი) წლის ვადით

 • სატყეო საქმის მიმართულება
 • ასოცირებული პროფესორის ერთ საშტატო ერთეულზე

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 3 (სამი) წლის ვადით
2.1.ფიზიკის მიმართულება
ასისტენტ-პროფესორის ერთ საშტატო ერთეულზე

კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველმა უნდა წარმოადგინოს:
· ავტობიოგრაფია (CV)
· პასპორტის ან პირადობის მოწმობის ასლი
· 2(ორი) ფოტოსურათი
· სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხის ან დოქტორანტურაში სწავლის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი

კონკურსანტის კომპეტენტურობის დასადგენად განსაზღვრული სავალდებულო
მოთხოვნები:

ა) ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად:
· მინიმუმ 3 (სამი) წლის სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის გამოცდილება;
· ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში მინიმუმ ორ სამეცნიერო ფორუმში (კონფერენცია/კონგრესი/სიმპოზიუმი) მონაწილეობა (დარგთან შესაბამისად);
· ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული დარგთან შესაბამისი ორი
საუკეთესო სამეცნიერო ნაშრომი;
· წასაკითხად შემოთავაზებული ორი სასწავლო კურსის სილაბუსი, რომლებიც
შემუშავებული იქნება უნივერსიტეტში მოქმედი შესაბამისი აკრედიტებული
საგანმანათლებლო პროგრამებისა და სილაბუსის ფორმის გათვალისწინებით
(დამოწმებული ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის მიერ);
· დარგის განვითარების კონცეფცია სწავლების მინიმუმ ორ საფეხურზე.
ასოცირებული პროფესორი ვალდებულია უნივერსიტეტში შრომითი ურთიერთობის დროსიმყოფებოდეს მინიმუმ 4(ოთხი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

ბ) ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად:
· მინიმუმ 2 (ორი) წლის სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის გამოცდილება;
· ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში მინიმუმ ერთ სამეცნიერო ფორუმში (კონფერენცია/
კონგრესი/სიმპოზიუმი) მონაწილეობა (დარგთან შესაბამისად);
· ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული დარგთან შესაბამისი ერთი
საუკეთესო სამეცნიერო ნაშრომი;
· წასაკითხად შემოთავაზებული ერთი სასწავლო კურსის სილაბუსი, რომელიც
შემუშავებული იქნება უნივერსიტეტში მოქმედი შესაბამისი აკრედიტებული
საგანმანათლებლო პროგრამებისა და სილაბუსის ფორმის გათვალისწინებით
(დამოწმებული ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის მიერ);
· დარგის განვითარების კონცეფცია სწავლების მინიმუმ ორ საფეხურზე.

ასისტენტ–პროფესორი ვალდებულია უნივერსიტეტში შრომითი ურთიერთობის დროს
იმყოფებოდეს მინიმუმ 4 (ოთხი) სამუშაო დღის განმავლობაში

კონკურსანტს კომპეტენტურობის დასადგენად დამატებით შეუძლია წარმოადგინოს ინფორმაცია ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში განხორციელებული შემდეგი აქტივობების შესახებ:
· მოქმედი აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელობა;
· საბაკალავრო/სამაგისტრო/სადოქტორო ნაშრომების ხელმძღვანელობა/რეცენზენტობა (ოპონირება);
· სტუდენტთა სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ხელმძღვანელობა;
· დარგთან დაკავშირებული სამეცნიერო საგრანტო პროექტის ხელმძღვანელობა,
მონაწილეობა;
· პროფესიულ საქმიანობასთან/დარგთან დაკავშირებულ საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევით/სამეცნიერო–სასწავლო/სასწავლო–საგანმანათლებლო პროექტებში/პროგრამებში მონაწილეობა;
· დარგთან დაკავშირებული საგანმანათლებლო–კვლევითი პროექტის ხელმძღვანელობა, მონაწილეობა;
· დარგთან დაკავშირებულ სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენცია/კონგრესი/
სიმპოზიუმი) მონაწილეობა და სერტიფიკატების ფლობა;
· დარგთან დაკავშირებით გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომების ჩამონათვალი;
· ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში წაკითხული ლექციების ჩამონათვალი
(დამოწმებული პროგრამის ხელმძღვანელისა და ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის მიერ);
· პროფესიულ საქმიანობასთან/დარგთან დაკავშირებული მონოგრაფიის/
სახელმძღვანელოს/სალექციო კურსის/რიდერის/ბროშურის ავტორობა; რედაქტორობა/რეცენზენტობა;
· სამეცნიერო ჟურნალის რედკოლეგიის/სარედაქციო/საგამომცემლო საბჭოს წევრობა;
სტატიის რეცენზირება;
· პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ/კვალიფიკაციის ასამაღლებელ
ტრენინგებში მონაწილეობა (დადასტურებული სერტიფიკატით ან ცნობით);
· ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკადემიური/
წარმომადგენლობითი/ სადისერტაციო საბჭოების, აგრეთვე, დარგობრივი ეროვნული
და საერთაშორისო სამეცნიერო აკადემიების/ასოციაციების/ საზოგადოების წევრობა;
· პროფესიულ საქმიანობაში/დარგში ტრენერობა/ექსპერტობა;
· დარგთან დაკავშირებულ გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობა;
· განხორციელებული სასწავლო/სამეცნიერო ინოვაცია (რომელსაც არ ითვალისწინებდა
დაკავებული თანამდებობით განსაზღვრული საქმიანობის წესი/დებულება);
· პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული ოფიციალური წახალისებები
(მადლობა/ჯილდო/პრემია/საპატიო წოდება/ორდენი).

ნებისმიერი აქტივობის შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს დამოწმებულად (ოფიციალური პირის ხელმოწერა, ბეჭედი)

 • კონკურსში მონაწილე კანდიდატთა მონაცემების შეფასება განხორციელდება თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ 2014 წლის 30 მაისს დამტკიცებული (ოქმი N15) „აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესის შესახებ დებულების“ მიხედვით.
 • კონკურსში მონაწილეთა რეგისტრაცია დაიწყოს 2017 წლის 18 აგვისტოდან და დასრულდეს 2017 წლის 29 აგვისტოს ჩათვლით.
 • საბუთების მიღება განხორციელდეს უნივერსიტეტის I კორპუსის II სართულზე # 39-ე ოთახში, შაბათ-კვირის გარდა, 10:00 საათიდან - 17:00 საათამდე.
 • კონკურსის ჩატარების დღედ განისაზღვროს 2017 წლის 07 სექტემბერი.

ვებგვერდი http://www.tesau.edu.ge
ელ.ფოსტა info@tesau.edu.ge
დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ შემდეგი ბმულები:

http://tesau.edu.ge/files/uploads/iuridiuli_cnobari/brdzanebebi/1.391.pdf

http://www.tesau.edu.ge/failebi/iuridiuli%20cnobari/debulebebi/akademiuri%20personalis%20.pdf

 
მნახველთა რაოდენობა: 592
 
 
 
 
  2018 თებერვალი
  1

  2

  3

  4

  5

  7

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28


  2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.