თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას 2021-2022 სასწავლო წლისათვის შემდეგ სპეციალობებზე!
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2020-2021 სასწავლო წლისათვის აცხადებს მიღებას სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 ეკოლოგია  - 15  ადგილი

საგამოცდო საკითხები

 

 მეტეოროლოგია -კლიმატოლოგია - 5 ადგილი

საგამოცდო საკითხები

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ტიპოლოგიური ლინგვისტიკა და მთარგმნელობითი საქმე (ქართულ-ინგლისურიინგლისურ-ქართული;       ქართულ-რუსული,  რუსულქართული;  ქართულგერმანული,  გერმანულქართული)  _10 ადგილი

საგამოცდო საკითხები

 

ახალი და უახლესი ისტორია  - 10 ადგილი

საგამოცდო საკითხები

 

 სოციალურ მეცნიერებათაბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი

 

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა-20 ადგილი

საგამოცდო საკითხები

 

ეკონომიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა-20 ადგილი

საგამოცდო საკითხები

 

აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

  

მევენახეობა-მეღვინეობა–15 ადგილი

საგამოცდო საკითხები

 

საბუთების მიღება იწარმოებს 2020  წლის 1 სექტემბრიდან  2020  წლის 23 სექტემბრის ჩათვლით საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამის ფაკულტეტებზე.

 მაგისტრატურაში  ჩარიცხვის მსურველმა უნდა წარმოადგინოს განცხადება რექტორის

სახელზე (იხ.დანართი1შესაბამისი სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის   მითითებით რომელსაც თან უნდა ერთვოდეს:

)  მოქალაქის პირადობის მოწმობის (პასპორტის) ასლი;

)  ორი ფერადი ფოტოსურათი (3x4);

ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული დიპლომი დანართთან ერთად /ცნობა კვალიფიკაციის მინიჭების შესახებ  და მათი შესაბამისი  ასლები;

სამხედრო ვალდებულებასთან  დამოკიდებულების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი  (სავალდებულოა ვაჟებისათვის);

საერთო სამაგისტრო გამოცდის სერტიფიკატი;

)  მაგისტრატურაში მისაღებ კონკურსში მონაწილეობისათვის საორგანიზაციო  გადასახადის - 50 (ლარის) ქვითარი;

ü  მაგისტრატურის ყველა საგანმანათლებლო პროგრამაზე მისაღები გამოცდა ჩატარდება 2020  წლის 28 სექტემბერს.

ü    კონკრეტულ სამაგისტრო პროგრამაზე კანდიდატთა ჩარიცხვა განხორციელდება, თუ  ჩასარიცხ კანდიდატთა რაოდენობა იქნება 2 ან მეტი;

ü  გამოცდების შედეგების  გამოცხადებისა და შედეგების  გასაჩივრების ვადად განისაზღვრა: 2020 წლის 28 სექტემბრიდან 29 სექტემბრის  15:00 საათის ჩათვლით;

ü  მაგისტრანტობის კანდიდატებთან ხელშეკრულებები გაფორმდება 2020 წლის 28-30 სექტემბრის ჩათვლით.

დამატებით  კითხვების შემთხვევაში შეგიძლიათ დარეკოთ  0350 27 59 82

 
მნახველთა რაოდენობა: 2239
 
 
 
 
  2021 ივლისი
  1

  2

  4

  5

  6

  7

  8

  10

  11

  12

  13

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31


  2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.