სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 14 ივლისს აცხადებს კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგ ფაკულტეტებზე: 

 

1.    სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტზე:

 

ა) პოლიტიკის მეცნიერებების მიმართულებით

·         ასოცირებული პროფესორის 1 (ერთი)   საშტატო ერთეულზე 6 (ექვსი) წლის ვადით (აფილირებული)

 

ბ) ფილოსოფიის მიმართულებით

·         ასოცირებული პროფესორის 1 (ერთი)    საშტატო ერთეულზე 6 (ექვსი) წლის ვადით (აფილირებული)

 

გ) აკადემიური წერა

·         ასოცირებული პროფესორის 1 (ერთი)   საშტატო ერთეულზე 6 (ექვსი) წლის ვადით (აფილირებული)

დ) ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით

·         პროფესორის 1 (ერთ)   საშტატო ერთეულზე 6 (ექვსი) წლის ვადით (აფილირებული)

·         ასოცირებული პროფესორის 2 (ორ)   საშტატო ერთეულზე 6 (ექვსი) წლის ვადით (აფილირებული)

 

·         ასისტენტ-პროფესორის 1 (ერთ)  საშტატო ერთეულზე 4 (ოთხი) წლის ვადით (აფილირებული)

 

ე) ტურიზმის მიმართულებით

·         ასოცირებული პროფესორის 3 (სამი) საშტატო ერთეულზე 6 (ექვსი) წლის ვადით (აფილირებული)

ვ) საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით

·         პროფესორის 1 (ერთი)   საშტატო ერთეულზე 6 (ექვსი) წლის ვადით (აფილირებული)

 

 

2.    ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე:

 

ა) ქართული ენის მიმართულებით

·         პროფესორის 2 (ორი)   საშტატო ერთეულზე 6 (ექვსი) წლის ვადით (აფილირებული)

·         ასისტენტ-პროფესორის 1 (ერთი)  საშტატო ერთეულზე 4 (ოთხი) წლის ვადით (აფილირებული)

 

ბ) ქართული ლიტერატურის მიმართულებით

·         პროფესორის 1 (ერთი)   საშტატო ერთეულზე 6 (ექვსი) წლის ვადით (აფილირებული)

·         ასოცირებული პროფესორის 2 (ორი)   საშტატო ერთეულზე 6 (ექვსი) წლის ვადით (აფილირებული)

 

გ) რუსული ენის მიმართულებით

·         ასოცირებული პროფესორის 1 (ერთი)   საშტატო ერთეულზე 6 (ექვსი) წლის ვადით (აფილირებული)

 

დ) გერმანული ენის მიმართულებით

·         ასოცირებული პროფესორის 1 (ერთი)   საშტატო ერთეულზე 6 (ექვსი) წლის ვადით (აფილირებული)

 

ე) ინგლისული ენის მიმართულებით

·         პროფესორის 1 (ერთი)   საშტატო ერთეულზე 6 (ექვსი) წლის ვადით (აფილირებული)

 

 

ვ) ისტორიის მიმართულებით

·         პროფესორის 2 (ორი)   საშტატო ერთეულზე 6 (ექვსი) წლის ვადით (აფილირებული)

·         ასოცირებული პროფესორის 4 (ოთხი)   საშტატო ერთეულზე 6 (ექვსი) წლის ვადით (აფილირებული)

 

3.    ზუსტ და საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა ფაკულტეტზე:

ა) ბიოლოგიის მიმართულებით

·         პროფესორის 1 (ერთი)   საშტატო ერთეულზე 6 (ექვსი) წლის ვადით (აფილირებული)

 

ბ) ეკოლოგია მცენარეთა ბიომრავალფეროვნების მიმართულებით

·         პროფესორის 1 (ერთი)   საშტატო ერთეულზე 6 (ექვსი) წლის ვადით (აფილირებული)

გ) გეოგრაფიის მიმართულებით

·         ასოცირებული პროფესორის 1 (ერთი)   საშტატო ერთეულზე 6 (ექვსი) წლის ვადით (აფილირებული)

 

 

დ) ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით

·         ასოცირებული პროფესორის 1 (ერთი)   საშტატო ერთეულზე 6 (ექვსი) წლის ვადით (აფილირებული)

 

ე) ფიზიკის მიმართულებით

·         ასისტენტ-პროფესორის 1 (ერთი)  საშტატო ერთეულზე 4 (ოთხი) წლის ვადით (აფილირებული)

 

 

4.    აგარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე:

 

) ალკოჰოლიანი პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიის მიმართულებით

·         პროფესორის 1 (ერთი)   საშტატო ერთეულზე 6 (ექვსი) წლის ვადით (აფილირებული)

·         ასოცირებული პროფესორის 4 (ოთხი)   საშტატო ერთეულზე 6 (ექვსი) წლის ვადით (აფილირებული)

 

)ალკოჰოლო პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიის მიმართულებით

·         ასოცირებული პროფესორის 1 (ერთი)   საშტატო ერთეულზე 6 (ექვსი) წლის ვადით (აფილირებული)

 

) აგრონომიის მიმართულებით

·         ასოცირებული პროფესორის 1 (ერთი)   საშტატო ერთეულზე 6 (ექვსი) წლის ვადით (აფილირებული)

) აგრონომიის (მევენახეობა)მიმართულებით

·         ასოცირებული პროფესორის 1 (ერთი)   საშტატო ერთეულზე 6 (ექვსი) წლის ვადით (აფილირებული)

 

) ქიმიის მიმართულებით

·         ასოცირებული პროფესორის 1 (ერთი)   საშტატო ერთეულზე 6 (ექვსი) წლის ვადით (აფილირებული)

 

5.    განათლების  მეცნიერებათა ფაკულტეტზე:

 

ა) ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკის მიმართულებით

·         ასოცირებული პროფესორის 1 (ერთი)   საშტატო ერთეულზე 6 (ექვსი) წლის ვადით (აფილირებული)

 

 

 კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველმა უნდა წარმოადგინოს:

 

 •  ავტობიოგრაფია (CV)
 •  პასპორტის ან პირადობის მოწმობის ასლი
 • 2 (ორი) ფოტოსურათი
 • სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხის ან დოქტორანტურაში სწავლის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი
 • ცნობა ნასამართლეობის შესახებ

 •  ნებისმიერი აქტივობის შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს დამოწმებულად (ოფიციალური პირის ხელმოწერა, ბეჭედი) დააკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესის შესახებ დებულების  დანართი 1 -ის სტრუქტურის შესაბამისად;
 •  კონკურსანტი ვალდებულია, არაქართულ ენაზე შესრულებული დოკუმენტები წარმოადგინოს ქართულ ენაზე თარგმნილი და სანოტარო წესით დამოწმებული სახით.
 • კონკურსანტი, კონკურსში მონაწილეობის მიღების მიზნით, ვალდებულია, წერილობით გამოხატოს თანხმობა:

ა) ,,აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესისა“  და ,,უნივერსიტეტში აკადემიური პერსონალის აფილირების  წესის“ შესახებ დებულებების მოთხოვნების შესრულებასთან დაკავშირებით;

ბ) მხოლოდ თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან აფილირების შესახებ, რაც ძალაში შევა მის მიერ შესაბამისი აკადემიური თანამდებობის დაკავებისთანავე და დაადასტუროს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ არ გააჩნია ძალაში მყოფი ანალოგიური ხასიათის დოკუმენტი (ხელშეკრულება, შეთანხმება ან სხვ.) სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან.

გ) შრომითი ურთიერთობის პირობების შესრულებასთან დაკავშირებით, მათ შორის  თანხმობა, რომ თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იმყოფებოდეს  პროფესორი კვირაში მინიმუმ სამი სამუშაო დღის განმავლობაში, ხოლო ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორი მინიმუმ ოთხი  სამუშაო დღის განმავლობაში.

 • კონკურსანტის კომპეტენტურობის დასადგენად განსაზღვრული სავალდებულო

 

მოთხოვნები:

 

) პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად:

 

·      მინიმუმ 6 (ექვსი) წლის სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის გამოცდილება;

·   უმაღლესი განათლების ერთ-ერთ საფეხურზე (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელობა;

·      ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში მინიმუმ ორ სამეცნიერო (მათ შორის ერთი აუცილებლად საერთაშორისო) ფორუმში (კონფერენცია/კონგრესი/ სიმპოზიუმი) მონაწილეობა (დარგთან შესაბამისად);

·      ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული დარგთან შესაბამისი ორი საუკეთესო სამეცნიერო ნაშრომი;

·      წასაკითხად შემოთავაზებული ორი სასწავლო კურსის სილაბუსი, რომლებიც შემუშავებული იქნება უნივერსიტეტში მოქმედი შესაბამისი აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამებისა და სილაბუსის ფორმის გათვალისწინებით (დამოწმებული ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის მიერ);

·      სადოქტორო / სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელობა / პუბლიკაცია იმაქტ აქტორიან (Impact Factor) სამეცნიერო ჟურნალში / მონაწილეობა სამეცნიერო-კვლევით / საგანმანათლებლო პროექტში.

·      დარგის განვითარების კონცეფცია.

 

ბ) ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად:

 

·      ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე  6 (ექვსი) წლის ვადით შეიძლება არჩეულ იქნეს  დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს 3 (სამი) წლის სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი.  

 

გ) ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად:

 

 ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი 4 (ოთხი) წლის ვადით.  

 

   კონკურსში მონაწილე კანდიდატთა მონაცემების შეფასება განხორციელდება თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ 2014 წლის 30 მაისს დამტკიცებული (ოქმი N15) „აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესის შესახებ დებულების“ მიხედვით;

    კონკურსში მონაწილეთა რეგისტრაცია (საბუთების მიღება) დაიწყება 2020 წლის 14 აგვისტოს და დასრულდება 2020 წლის 27 აგვისტოს, 17:00 სთ-ზე;

 საბუთების მიღება განხორციელდება უნივერსიტეტის I კორპუსის V სართულზე # 99-ე ოთახში,  10:00 საათიდან - 17:00 საათამდე, ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში კონკურსისათვის აუცილებელი საბუთები  დასკანერებული ფორმით უნდა გადაეგზავნოს უნივერსიტეტის იურიდიული სამასახურის ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსს  (ქ. ხმალაძე) მის სამსახურებრივ   ელექტრონულ ფოსტაზე (hr@tesau.edu.ge);

 კონკურსის ჩატარების დღედ განისაზღვრა 2020 წლის 7 სექტემბერი;

 

 

დეტალური ინფორმაცია კონკურსის  შესახებ იხ. ბმულზე_დებულება „აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესის შესახებ

 

ვებგვერდი  www.tesau.edu.ge

ელ ფოსტა info@tesau.edu.ge

 
მნახველთა რაოდენობა: 1383
 
 
 
 
  2020 დეკემბერი

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31


  2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.