თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის!

SAGE Journals (http://journals.sagepub.com/) - Humanitarian, Technologies of Social Sciences, Business and the field of medicine. 

  • Scientific articles with increasing statistics 
  • 65% of SAGE journals are presented in the list of cited journals of Thomson Reuters Journal  2010 (JCR).
 
 

2021 © 2016 © All rights reserved