მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

ბიბლიოთეკაში ელექტრონული ფორმით შეკრებილია 1500-ზე მეტი იურიდიული ლიტერატურა და სასამართლო გადაწყვეტილებები. შესაბამისად, მკითხველს შეუძლია ნებისმიერი ადგილიდან, ნებისმიერ დროს ისარგებლოს ბიბლიოთეკის ელექტრონული ბაზით.

ბიბლიოთეკა ყველა მკითხველისათვის უფასოდ არის ხელმისაწვდომი.

library.court.ge