ჩვენ შესახებ

მატერიალური რესურსების მართვის სამსახური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის სტრუქტურული ერთეულია. სამსახური მუშაობას წარმართავს უნივერსიტეტის წესდებით, მოცემული დებულებით, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მითითებითა და ბრძანებით. სამსახური კოორდინაციას უწევს უნივერსიტეტის მთელ სამეურნეო საქმიანობას.

 
 

2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.