პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი- თენგიზ სიმაშვილი                                                                                                 

 

პროექტი

თელავი - ისტორია და თანამედროვეობა

(მე-19 საუკუნის ბოლო და მე-20 საუკუნის პირველი ოცწლეული)

          პროექტის  მიზანია, ქალაქ თელავის მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუნის პირველი ოცწლეულის ისტორიის, განვითარების ეტაპებისა და ტენდენციების შესწავლა.

 
 

2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.