იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერისტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის ფუნქციები

 • დონორებთან პარტნიორული ურთიერთობის დამყარება და ფონდების მოძიების ხელშეწყობა;
 • უნივერსიტეტის ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა;
 • საზღვარგარეთის უმაღლეს სასწავლებლებთან და სამეცნიერო ცენტრებთან ურთიერთობების დამყარება და განვითარება;
 • უნივერსიტეტის მრავალმხრივი საერთაშორისო შეხვედრების კოორდინირება;
 • საზღვარგარეთის უმაღლესი სასწავლებლებისა და სამეცნიერო დაწესებულების დელეგაციების მიღების ორგანიზება;
 • საერთაშორისო სასწავლო და სამეცნიერო პროექტებში უნივერსიტეტის თანამშრომლების ჩართვის ხელშეწყობა;
 • სამეცნიერო, სწავლებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთიანი საგრანტო ბაზის შექმნა;
 • უნივერსიტეტის სამეცნიერო პრიორიტეტების შესაბამისი ფონდების იდენტიფიცირება და სამეცნიერო პროექტებისათვის დაფინანსების წყაროების მოძიება;
 • საზღვარგარეთის უმაღლეს სასწავლებლებთან მემორანდუმების მომზადება და გაფორმებისათვის ხელშეწყობა;
 • უნივერსიტეტის თანამშრომლებისა და სტუდენტებისათვის რჩევა-რეკომენდაციების მიცემა საზღვარგარეთ სასწავლებლად, თუ სტაჟირებაზე გამგზავრებასთან დაკავშირებით;
 • გაცვლით პროექტების ფარგლებში სტუდენტთა მობილობის ხელშეწყობა.
 
 

  2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.