ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის ძირითადი ფუნქციები:

  • უნივერსიტეტის საერთო კომპიუტერული ქსელის შექმნა, მისი მართვა და სისტემატური განახლება-გაფართოება, მისი უსაფრთხოობის უზრუნველყოფა;
  • უნივერსიტეტის ელექტრონული ფოსტის სერვერის გამართული მუშაობა და სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალი რეგისტრაცია;
  • ვებგვერდის პროგრამული უზრუნველყოფა, დიზაინის დახვეწა, მუდმივი ოპერატიული განახლება,განთავსება და განახლება, ვებგვერდების ფუნქციონირების სტატისტიკური დამუშავება და თვალსაჩინო ინტერპრეტაცია.
 
 

    2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.