პირველკურსელმა სტუდენტმა თესაუში რეგისტრაციისთვის უნდა წარადგინოს:

  • პირადობის მოწმობის ასლი;
  • წვევამდელის მოწმობა და ასლი (ვაჟებისათვის);
  • საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა (ატესტატი);
  • სწავლის საფასურის გადახდის ქვითარი,
  • 3 ფოტოსურათი (3X4) ელექტრონულ ვერსიასთან ერთად;
  • ერთიანი ეროვნული გამოცდების სერტიფიკატი (ასლი).
 
 

2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.