მოიცავს დარგების ფართო სპექტრს: ჰუმანიტარულ დარგებს, სოციალურ მეცნიერებებს. ძირითად დარგებს წარმოადგენს: გამოყენებითი მეცნიერება; გარემოს დაცვა; სოფლის მეურ¬ნეობა; ნეირომეცნიერება და ბიომედიცინა; ისტორია; რეგიონალური სწავლება; ენა და ლინგვისტიკა; პოლიტიკური მეცნიერებები და საერთაშორისო ურთიერთობები. http://journals.cambridge.org

 
 

    2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.